Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamówienie przez internet środków odurzających

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jakiś czas temu zakupiłem przez internet środki odurzające. Paczka nie dotarła do mnie. Dzisiaj dostałem wezwanie na policję do stawienia się jako świadek w sprawie dostawy środków odurzających. Nie wiem, co robić. Co powiedzieć na przesłuchaniu i jakie mogą być konsekwencje Bardzo proszę o pomoc.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamówienie przez internet środków odurzających

Obrót środkami odurzającymi

Zgodnie z art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

A zatem jak Pan widzi, obrót środkami odurzającymi jest przestępstwem. Nadto, zgodnie z art. 58 i 59 ww. ustawy:

„Art. 58. [Udzielanie innej osobie środka odurzającego. Nakłaniane do użycia środka]

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 59. [Udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej]

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Z powyższych przepisów widać zaś, że nie tylko posiadanie, ale i sprzedaż lub dostarczanie innej osobie środków odurzających jest karalne.

Osoba, która sama posiada środki odurzające również może zostać karana. Zgodnie bowiem z art. 62 i 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Zobacz też: Art. 62 ust. 1 świadek

Umorzenie postępowania w sprawie zamówienia przez internet środków odurzających

Jak Pan widzi, odpowiedzialność karna może objąć nie tylko sprzedawcę, ale i Pana. Aby mogło dość do umorzenia wobec Pana postępowania na podstawie art. 62a, musi dojść do kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek:

  • sprawca posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej,
  • środki odurzające lub substancje psychotropowe przeznaczone są na własny użytek sprawcy,
  • orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na: okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości.

Przeczytaj też: Zagraniczne kasyna online

Nieznaczna ilość środków odurzających

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „nieznacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych użytego w cyt. przepisie. Wobec braku definicji legalnej interpretując wyrażenie „nieznaczna ilość” użyte w art. 62a ustawy należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z tego punktu widzenia przez sformułowanie „nieznaczny” rozumie się niewielki, błahy. Oznacza to zatem, że ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych wymagana dla zastosowania instytucji przewidzianej w art. 62a powinna być niewielka, mała. Ilość substancji będąca przedmiotem czynu zabronionego określonego w art. 62 ust. 1 lub 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aby mogła być uznana za niewielką, nie powinna przekraczać kilku gramów.

Przesłuchanie w sprawie zamówienia przez internet

Przechodząc zaś do kwestii Pana przesłuchania w owej sprawie w charakterze świadka, nie musi Pan podawać okoliczności, które mogłyby obciążyć Pana. Zgodnie jednak z art. 177 Kodeksu postępowania karnego każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Nie ma Pan prawa do odmowy zeznań, bowiem nie jest Pan osobą najbliższą dla sprzedającego. Natomiast stosownie do art. 183 § 1 kodeksu postępowania karnego świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. A zatem Pana obowiązek stawienia się na przesłuchanie i złożenia zeznań jest obowiązkiem, a uchylanie się od niego może spowodować skazanie na grzywnę czy wręcz przymusowe doprowadzenie.

Natomiast ma Pan prawo, powołując się na art. 183 § 1 Kodeksu postępowania karnego, odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania, które mogłyby Pana narazić na odpowiedzialność karną. Oznacza to, że nie musi Pan wskazywać, np. jakiej ilości środki odurzające Pan zakupił. Natomiast składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy jest karalne. A zatem winien Pan udzielić informacji zgodnych z prawdą co do tego ,od kogo i w jaki sposób nabył Pan środki, o które wprost spyta organ prowadzący przesłuchanie. Jeśli faktycznie nie zna Pan tej osoby, może wskazać źródło, stronę etc. Ważne, aby nie dopuszczać się kłamstwa lub zatajania, bowiem są to przestępstwa karalne przepisami Kodeksu karnego (art. 233 Kodeksu karnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl