Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyrok za fałszowanie umów kredytowych

Autor: Marek Gola

W 2012 r. otrzymałam wyrok za fałszowanie umów kredytowych: 2 lata w zawieszeniu na 8 i obowiązek naprawienia szkody 150 000 zł w ciągu dwóch lat. Moi rodzice wpłacili 50 000 zł, przez okres dwóch lat nie wpłacałam nic – nie miałam pracy. Teraz znalazłam pracę, ale mąż nie pracuje, mamy dziecko i wpłacam tylko 200 zł miesięcznie. Dwa lata już dawno minęły, cały czas boję się, że kara zostanie odwieszona i pójdę do więzienia. Czy to się może stać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naprawienie szkody

Istotne z punktu widzenia Pani interesu znaczenie ma przepis art. 75 § 2 i 2a Kodeksu karnego, zgodnie z którymi „sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy”.

O ile zatem do chwili obecnej nie otrzymała Pani wezwania od kuratora, nie może być mowy o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności. Nawet gdyby takie wezwanie się pojawiło, w mojej ocenie nie może być mowy o uchylaniu się od środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody z niżej naprowadzonych powodów. Z treści Pani pytania wynika, że z należytą starannością podejmuje Pani starania, by uczynić zadość wyrokowi wyroku karnego. Wskazuje, iż Pani w część szkoda została naprawiona. Jednakże w mojej ocenie nie zmienia to faktu, iż Panią charakteryzuje dobra wola, a co najważniejsze mimo przeciwności losu, jak sama Pani zauważa – niemożność zatrudnienia – starała się Pani spłacać zadłużenie z tytułu naprawienia szkody. Z tych powód nie można uznać Pani zachowania za uchylanie się od wykonania nałożonego na Panią obowiązku naprawienia szkody.

Powyższe znajduje wyraz w literaturze, zgodnie z którą „stwierdzenie uchylania się od dozoru lub innych nałożonych obowiązków albo od wykonywania środka karnego nie wymaga żadnego formalnego orzeczenia i jest pozostawione decyzji sądu. Należy wszakże podkreślić, że omawiana przesłanka wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym niewykonaniem nałożonego obowiązku, którego sprawca z obiektywnych przyczyn może nie być w stanie wykonać (tak trafnie SN w postanowieniu z dnia 25 czerwca 1996 r., V KKN 44/96, Prok. i Pr. 1997, nr 2, poz. 3). W takich sytuacjach, zgodnie z celem omawianej instytucji, sąd powinien rozważyć zmianę obowiązków, czy też uchylenie obowiązku niewykonalnego i ustanowienie innego (art. 74 § 2)” (A. Marek, Komentarz do art. 75 Kodeksu karnego, 01.03.2010).

Zobacz też: Niewykonanie obowiązku naprawienia szkody a odwieszenie kary

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl