Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypłata zadośćuczynienia przez sprawcę wypadku drogowego

Autor: Marek Gola

Niebawem odbędzie się rozprawa przeciwko człowiekowi oskarżonemu spowodowanie wypadku drogowego, o popełnienie przestępstwa z art. 177 § 1 Kodeksu karnego w zbiegu z art. 177 § 2 w związku z art. 11 § 2. Osobą poszkodowaną jest moja mama, ojciec nie przeżył. Czy mama na rozprawie może wnioskować o wypłatę zadośćuczynienia przez sprawcę, czy np. mamy mu wytoczyć proces z powództwa cywilnego? Czy ja, jako syn, będę mógł uczestniczyć w rozprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata zadośćuczynienia przez sprawcę wypadku drogowego

Udział w rozprawie osoby najbliższej

W pierwszej kolejności godzi się odkreślić, iż Pan jako osoba najbliższa dla pokrzywdzonego, stosownie do treści art. 52 Kodeksu postępowania karnego powinien Pan wstąpić w jego miejsce. Zgodnie z ww. przepisem „w razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator, działając z urzędu”.

W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego lub osobach pozostających na jego utrzymaniu, poucza o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich. Osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Pan jako syn, czyli zstępny, ma zatem prawo działać w toku postępowania na tych samych zasadach co mama.

Zobacz też: Czy oskarżony musi być na rozprawie

Wniosek o wypłatę zadośćuczynienia

Każde z Państwa z kolei stosownie do treści art. 46 Kodeksu karnego ma prawo złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 46 § 1 „w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się”.

Innymi słowy, o ile nastąpi skazanie, a będzie złożony wniosek, sąd musi orzec, jaką kwotę zasądza. Nie wskazuje się w przepisach, iż wniosek co do wysokości żądania musi być uwzględniony, lecz musi być uwzględniony co do istoty. Na Państwa miejscu taki wniosek na pewno bym złożył, bowiem, po pierwsze, daje on prawo wierzyć, że oskarżony zechce się pojednać i np. wyrazi wolę zapłaty żądanych kwot, a, po drugie, nawet jeżeli nie wyrazi woli, sąd jakąś kwotę będzie musiał zasądzić, a zatarcie skazania nie nastąpi, dopóty Państwo tych pieniędzy nie otrzymają.

Musi mieć Pan jednak świadomość, że kwoty zasądzane w toku postępowań karnych są znacznie mniejsze aniżeli te zasądzane w toku postępowania cywilnego co powoduje, że częstokroć mimo zasądzonej kwoty w postępowaniu karnym występuje się na drogę postępowania cywilnego, celem niejako uzupełnienia wysokości zadośćuczynienia, względnie odszkodowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl