Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyłudzenie pieniędzy pod pretekstem choroby dziecka i trudnej sytuacji finansowej

Autor: Katarzyna Bereda

Mój brat prawdopodobnie padł ofiarą wyłudzenia. Osoba wyłudzająca, powołując się na złą sytuację majątkową oraz chorobę dziecka, namówiła brata na zaciągnięcie kredytu w banku oraz kilku mniejszych pożyczek w firmach ich udzielających. Całą kwotę z zaciągniętych pożyczek brat przekazał w gotówce znajomego. W przypadku kredytu bankowego podpisana została między nimi umowa cywilna o udzielenie pożyczki i obowiązku spłaty jej w określonych między nimi ratach. Brat wysyłał już oficjalne pismo z ponagleniem spłaty, ale bezskutecznie. Pozostałe mniejsze pożyczki nie są podparte żadnym dokumentem tego typu, a jedynie słownymi ustaleniami i korespondencją SMS. Jak dotąd osoba, której zostały przekazane pieniądze, nie zwróciła nic i nie wykazuje chęci spłaty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powództwo cywilne o zapłatę

To bardzo przykra sytuacja. Jednak z uwagi na podane okoliczności brat może skorzystać z dwóch możliwości, albowiem swojego roszczenia może dochodzić zarówno w drodze powództwa cywilnego, jak i w postępowaniu karnym.

Zacznę od tego, że jeżeli brat ma podpisaną umowę pożyczki z osobą, na której rzecz zaciągnął zobowiązanie finansowe, ma w sposób właściwie udokumentowany swoje roszczenie. Pani brat może w stosunku do tej osoby wytoczyć powództwo cywilne o zapłatę. Możliwe jest także objęcie powództwem wszystkich roszczeń w stosunku do dłużnika.

Zgodnie bowiem z treścią art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. W przedstawionym stanie faktycznym to Pani brat jest wierzycielem, albowiem ma w stosunku do swojego dłużnika roszczenie o zwrot pobranej sumy pieniężnej. Oczywiście, w przypadku zawartej w formie pisemnej umowy pożyczki dochodzenie swojego roszczenia w stosunku do dłużnika będzie łatwiejsze. Jednak postępowanie cywilne nie opiera się jedynie na dowodach z dokumentów. Brat, chcąc wykazać, iż niejako przekazał (pożyczył) sporne środki finansowe na rzecz osoby trzeciej, będzie musiał wykazać zasadność i prawdziwość swoich twierdzeń. Zgodnie bowiem z obowiązującą, a także naczelną zasadą postępowania cywilnego, określoną w art. 6 K.c.: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Z uwagi na to, brat winien powołać inne możliwe dowody, które potwierdzą, że przekazał niniejsze pieniądze – pomocny będzie dowód z przesłuchania świadków, SMS-y, e-maile itp. Sąd bowiem rozstrzyga sprawę, biorąc pod uwagę cały materiał dowodowy zebrany w sprawie. Dlatego zachęcam Państwa do zebrania jak największej ilości materiału dowodowego, który potwierdzi, iż brat pożyczył pieniądze osobie trzeciej.

Zobacz też: Jak udowodnić wyłudzenie pieniędzy

Pożyczka, a nie darowizna

Ponadto ważne jest wykazanie przed sądem, iż przekazanie pieniędzy miało charakter pożyczki, a nie darowizny. Zgodnie bowiem z treścią art. 720 § 1 K.c.: „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Z uwagi na to konieczne jest wykazanie, iż dłużnik wiedział i miał obowiązek zwrócić pożyczone pieniądze. Z doświadczenia życiowego i praktyki sądowej wiem, iż dłużnicy często uchylają się od odpowiedzialności, podnosząc, iż przekazanie pieniędzy miało charakter darowizny.

Postępowanie karne

W przypadku natomiast, gdy przekazanie pieniędzy miało charakter oszustwa, a także wyłudzenia, mogą Państwo skorzystać z drogi postępowania karnego. Zgodnie bowiem z art. 286 § 1 K.k.: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Należy nadmienić, iż wyłudzenie pieniędzy jest również kwalifikowane jako oszustwo i może być skutecznie dochodzone w oparciu o niniejszy przepis prawny. W celu zgłoszenia przedmiotowego czynu zabronionego powinni Państwo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i stosownie opisać całą sytuację. W zawiadomieniu można także złożyć wniosek o naprawienie szkody, tj. zwrot przekazanych środków. W obecnie obowiązującym stanie prawnym poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody także w postępowaniu karnym.

Z uwagi na powyższe mogą Państwo skorzystać z możliwości dochodzenia swojego roszczenia zarówno w trybie postępowania cywilnego, jak i karnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl