Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wydanie zgody na poddanie karze i cofnięcie tej decyzji

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-10-17

Mój partner jest po wyroku (kradzieże), minęły 3 lata od ostatniej odsiadki. Pół roku temu wyniósł z domu moje kosztowności. W nerwach zgłosiłam to na policję. Niedługo zwrócił wszystkie pieniądze i zgodził się poddać dobrowolnie karze. Na wezwaniu zaznaczono także czyn kradzieży karty kredytowej. Chcę wycofać oskarżenie. Partner chciałby cofnąć decyzję o poddaniu się karze. Co mamy robić? Partner ze strachu opuścił Polskę i zastanawiamy się, co dalej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 278 § 1 Kodeksu karnego karze podlega ten, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą. Z kolei art. 278 § 5 wskazuje, że przepis § 1 (a także § 3 i 4 dotyczące odpowiednio mniejszej wagi i kradzieży na szkodę osoby najbliższej) stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, tylko kradzież karty bankomatowej (a więc karty uprawniającej jedynie do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego) wypełnia znamiona występku z art. 278 § 5. Natomiast kradzież karty uprawniającej do zapłaty za towar lub usługę, czyli tzw. karty płatniczej w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz karty uprawniającej do wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu bankowego, czyli tzw. karty kredytowej w zależności od wartości przedmiotu zaboru, może wypełniać znamiona kradzieży w typie podstawowym z art. 278 § 1 (gdy wartość przedmiotu zaboru przekracza 250 zł, a obecnie 400 zł) lub wykroczenia z art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń. W wypadku kradzieży karty spełniającej funkcję płatniczą, wartość przedmiotu zaboru stanowi całość dostępnego na jej podstawie pieniądza bankowego znajdującego się w chwili zaboru na rachunku jej posiadacza. (tak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt II Aka 385/11, OSAW 2012/1/239). Takie stanowisko odnośnie rozumienia wyrażonej dosłownie treści przepisu (z uwagi także na zakaz dokonywania wykładni rozszerzającej w przepisach prawa karnego) znajduje również odzwierciedlenie w doktrynie (por. Ł. Obzejda, Przestępstwa związane z używaniem kart płatniczych, część I, LEX).

W ustawie z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 09 listopada 2013 roku, w art. 2 ust. 4 zmieniono treść art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego brzmieniem obecnie popełnia wykroczenie ten, kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Minimalnym wynagrodzeniem (zgodnie z art. 47 § 9 dodanym przez art. 2 ust. 2 ww. ustawy) jest zaś wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). Obecnie wynosi ono 1600 złotych.

Żaden z przepisów Kodeksu karnego, jak też żaden przepis Kodeksu wykroczeń nie zezwala na przyjęcie kumulatywnej kwalifikacji czynu, który jednocześnie wyczerpuje znamiona przestępstwa i wykroczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 grudnia 2000 roku w sprawie o sygn. akt WA 39/00, LEX nr 550458).

Należy również rozważyć, czy zachowanie partnera wyczerpuje znamiona przestępstwa, ale jedynie z art. 275 § 1 Kodeksu karnego, zdeterminował również konieczność wyeliminowania ustalenia, że sprawca ten działał w warunkach powrotu do przestępstwa, o którym mowa w art. 64 § 1.

Zgodnie z treścią tego przepisu jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. W myśl art. 115 § 3 przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.

Przy tym o zaliczeniu dwóch albo większej liczby przestępstw do „tego samego rodzaju” decydują dobra prawne, przeciwko którym przestępstwa te były wymierzone. Jednorodzajowymi są przestępstwa wymierzone przeciwko dobrom prawnym tego samego rodzaju, niekoniecznie dobrom identycznym. Z tego też względu, że wspólnym rodzajowym przedmiotem ochrony przepisów kryminalizujących zniszczenie mienia oraz przepisów kryminalizujących kradzież jest mienie, przestępstwo zniszczenia mienia oraz przestępstwo kradzieży są przestępstwami należącymi do tego samego rodzaju (tak Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie o sygn. akt IV KK 68/13, OSNKW 2013/9/77).

Nie napisała Pani kwoty, jaką partner zawłaszczył z konta. Nie wiem, czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem.

Jeśli z przestępstwem – to także recydywą. I to jest na niekorzyść partnera. Takie przestępstwa są ścigane z oskarżenia publicznego, więc wycofanie Pani zawiadomienia nie przyniesie oczekiwanego skutku. Oczywiście może i powinna Pani powiadomić Prokuraturę, ze odzyskała Pani pieniądze, partner dobrowolnie przyznał się do popełnionego czynu, więc może zajdą okoliczności umożliwiające wyrok w zawieszeniu, czy warunkowe umorzenie postępowania. Aczkolwiek recydywa może być tu przeszkodą.

Podstawową przesłanką warunkowego zawieszenia wykonania kary (w tym kary pozbawienia wolności) jest pozytywna prognoza kryminologiczna, wyrażająca się w przekonaniu sądu, że jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa (art. 69 § 1). Prognoza taka winna uwzględniać przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa (art. 69 § 2).

Ucieczka wydaje się najmniej pożądanym zachowaniem w takiej sytuacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »