Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współpraca z firmą bez umowy i brak wynagrodzenia - jak odzyskać pieniądze?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-04-26

Współpracowałem z pewną firmą, w której nie miałem podpisanej umowy. Wykonywałem pracę przez rok, nie dostałem wynagrodzenia. Nie oddano mi także narzędzi, a firma zablokowała mój numer. Co mam zrobić i jak odzyskać pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Współpraca z firmą bez umowy i brak wynagrodzenia - jak odzyskać pieniądze?

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Czyny zabronione – przywłaszczenie mienia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

W mojej ocenie zachowanie, na które Pan wskazuje, może wypełniać znamiona czynu zabronionego z art. 286 § 1 K.k., tj. oszustwo, oraz przywłaszczenie mienia w postaci narzędzi do pracy, tj. przestępstwo z art. 284 § 2 K.k.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż konieczne jest ustalenie zdarzeń (umiejscawiając je jako dzień, miesiąc i rok), które mogą wypełniać znamiona czynu zabronionego. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie dla Pana dalszych losów, bowiem nie od zakończenia robót liczony będzie termin przedawnienia czynu karalnego, a od dnia jego popełnienia. Każde zatem zdarzenie będzie oceniane osobnie. Jeżeli pomiędzy zdarzeniami będą występowały powiązania prawem przewidziane, wówczas sąd może uznać, że mamy do czynienia z czynem ciągłym, co z kolei spowoduje przesunięcie w czasie przedawnienia karalności. Dwa lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

Przywłaszczenie narzędzi pracy

Moim zdaniem zachowanie, na które Pan wskazuje, powinno być poddane ocenie pod kątem znamion z art. 284 § 2 K.k. zgodnie z którym „kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Na istotę przestępstwa określonego w art. 284 § 2 k.k. wskazuje także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 stycznia 1978 r., sygn. akt V KR 197/77, zgodnie z którym „przywłaszczeniem w rozumieniu Kodeksu karnego jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie znajdującym się w posiadaniu sprawcy, cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania. Nie wystarczy tu samo rozporządzenie cudzym mieniem jak własnym, lecz musi temu towarzyszyć tzw. animus rem sibi habendi, zamiar zatrzymania cudzego mienia ruchomego dla siebie lub dla innej osoby, bez żadnego ku temu tytułu”.

Czy jako podlegający karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 przedawnia się z upływem lat 10 od dnia jego popełnienia.

Brak wynagrodzenia

Ponadto zachowanie podlega ocenie z punktu widzenia art. 286 § 1 K.k., zgodnie z którym „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

W tej sytuacji, czyn przedawnia się z upływem lat 15 od dnia popełnienia przestępstwa.

Zwracam jednak uwagę na fakt, iż możemy mieć do czynienia z czynem ciągłym, co z kolei powoduje, że przedawnienie nie liczymy od pierwszego czynu, lecz od zakończenia czynu, który jest ostatni w tzw. ciągu.

Mając na uwadze powyższe, musi Pan sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jakie narzędzie Panu zginęły, za jakie roboty nie zostało Panu wypłacone, czy ma je Pan zainwentaryzowane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »