Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przerwę w odbywaniu kary

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-24

Osadzony chce starać się o przerwę w odbywaniu kary ze względu na konieczną operacją nogi. Jest skazany łącznie na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jaką dokumentację należy przygotować do wniosku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego wykonawczego zwanego dalej K.k.w.

Z treści Pani pytania wynika, że osadzony odbywający karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności chce się starać o przerwę w odbywaniu kary z uwagi na konieczną operację nogi. Zastanawia się Pani jaką dokumentację należy przygotować do wniosku.

Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 § 1 do czasu ustania przeszkody, a zatem przerwa ma miejsce w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.

W przedmiotowej sprawie należy skupić się na drugiej przesłance, mianowicie na „innej ciężkiej chorobie uniemożliwiającej wykonywanie tej kary”.

„Za ciężką chorobę uznaje się także stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Nie każda, nawet ciężka, choroba, będzie stanowić podstawę obligatoryjnego odroczenia wykonania kary na czas nieokreślony (na czas trwania przeszkody), ale tylko taka, która powoduje zagrożenie życia lub poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i której nie można skutecznie leczyć w warunkach zakładu karnego. Zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny oznaczają taką sytuację, gdy osadzenie skazanego spowodowałoby oczywiste, czy wręcz rażące i niesprawiedliwe pogorszenie jego sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, osobistej – podobnie w odniesieniu do jego rodziny, które mogłoby spowodować stałe i nieodwracalne zmiany na ich szkodę (np. choroba lub inwalidztwo skazanego lub członka rodziny, niezbędna pomoc w utrzymaniu gospodarstwa, zapewnienie utrzymania, potrzeba ukończenia szkoły, różne zdarzenia losowe)” (Samborski Edward, Pisma procesowe w sprawach karnych, Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III), s. 440).

Zasadnym jest zatem zastanowienie się nad tym jaka dokładnie operacja ma być przeprowadzona. Po drugie, czy operacja nogi, którą ma przejść osadzony jest operacją standardową, czy też samo przeprowadzenie operacji może stanowić dla osadzonego zagrożenie życia lub zdrowia. Powyższe z kolei może być ocenione wyłącznie na skutek uwzględnienia całokształtu stanu zdrowia osadzonego (wynik badania krwi przedstawiający ogólny stan zdrowia, wydajność serca, itp.). Nie można zatem ograniczać się wyłącznie do wyników nogi, która ma być operowana, lecz do całokształtu stanu zdrowia osadzonego.

Dobrze byłoby uzyskać opinię lekarza, że osadzony winien być operowany w czasie odbywania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, bowiem przerwę taką można by od razu wykorzystać na rehabilitację. Jeżeli możliwa byłaby rehabilitacja, wówczas zasadnym byłoby uzyskanie zaświadczenia od rehabilitanta w przedmiocie częstotliwości zabiegów, ich długości i miejsca, w którym miałyby się one odbywać.

Każdy dokument wydany przez lekarza będzie miał podwójną moc, albowiem sąd w tego rodzaju sprawach opiera się na wiedzy specjalistycznej.

Reasumując, należy ustalić co ma być operowane, czy każdy szpital może taki uszczerbek na zdrowiu operować, czy konieczna jest rehabilitacja? W przypadku kiedy będzie wymagana wysoka specjalizacja do przeprowadzenia operacji proszę przygotować listę szpitali, które takie operacje przeprowadzają. Jeżeli konieczna jest rehabilitacja zasadnym jest uzyskanie zaświadczenia od rehabilitanta. Nadto oczywiście zaświadczenie o dobrym sprawowaniu w zakładzie karnym. Jeżeli operacja miałaby się odbywać w miejscu oddalonym od zakładu karnego, na powyższe także należy zwracać uwagę, wskazując, iż wykonywanie kary pozbawienia wolności w tym przypadku wiązać się będzie z trudnościami, które można uniknąć, zarządzając przerwę.

Kodeks nie definiuje pojęcia ciężkiej choroby, pozostawiając każdorazowo ocenę stanu zdrowia skazanego sądowi. Wbrew temu, co mogłoby pozornie wynikać z treści art. 150 § 2 K.k.w., przepis ten nie zawiera takiej definicji, a jedynie określa, kiedy ciężka choroba uniemożliwia wykonanie kary (obszernej na temat ciężkiej choroby zob. K. Postulski, Stan zdrowia skazanego w aspekcie zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności, Prok. i Pr. 2015, nr 7-8, s. 154-158).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zastępcza kara aresztu za grzywnę

Zastępcza kara aresztu za grzywnę

Otrzymałem postanowienie sądu rejonowego o zarządzeniu wobec mnie zastępczej kary aresztu (5 dni) za nieuiszczoną grzywnę (100 zł) na mocy art. 25...

Wystąpienie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Wystąpienie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Syn kierował motorowerem pod wpływem alkoholu. Zatrzymała go policja, miał 0,80 mg/l, więc dostał zakaz kierowania pojazdem na okres 4 lat. Za kilka dni miną...

Poszukiwany za niepłacenie alimentów

Poszukiwany za niepłacenie alimentów

Gdzie można sprawdzić, czy jestem poszukiwany za niepłacenie alimentów? Obecnie przebywam za granicą, ale chciałbym wrócić do Polski i obawiam się,...

Prawo do zapoznawania się z aktami sprawy

Składałam zeznania na policji w sprawie uszkodzenia mienia (chodziło o porysowanie samochodu). Mój mąż nie został wpuszczony na zeznania, gdyż...

 

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie zatrzymania prawa jazdy?

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie zatrzymania prawa jazdy?

Wczoraj zostałem zatrzymany i odebrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Miałem powyżej 1,5 promila. Wiem, że stracę prawo jazdy na co...

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Jak dowiedzieć się czemu szuka mnie policja przebywając za granicą?

Od 8 lat mieszkam w UK. Na adres rodziców przyszło wezwanie, ale mama go nie odebrała. Czemu szuka mnie policja? Jak mogę dowiedzieć się, o co...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »