Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-03-27

Orzeczono wobec mnie zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy pomniejszonej o karę grzywny (100 dni). W okresie próby dopuściłem się wykroczenia z tego samego paragrafu (art. 270 § 1) i również uiściłem kwotę grzywny. Obecnie wystosowano nakaz doprowadzenia mojej osoby do aresztu. Czy istnieje możliwość zamiany tej kary na karę ograniczenia wolności lub kary grzywny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Popełnienie przestępstwa w czasie warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności

Kwestie wykonywania orzeczonej kary uregulowane są w Kodeksie karnym wykonawczym (K.k.w.) oraz w Kodeksie karnym (K.k.).

Kodeks karny w art. 75a stanowi – wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara ograniczenia wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata, a grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych. Jednakże uprawnienie to przysługuje sądowi na etapie podejmowania decyzji o zarządzeniu wykonania kary. Po wydaniu zarządzenia sąd już z tego uprawnienia nie może korzystać.

Wniosek do sądu o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny

W związku z tym powinien Pan złożyć wniosek do sądu o odroczenie względem Pana osoby wykonania kary. Zgodnie z art. 151 K.k.w. – odroczenie nastąpić może w przypadku, gdyby wykonanie kary pociągało za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny. Pod pojęciem „skutki zbyt ciężkie” rozumieć należy stany faktyczne, do których przykładowo można zaliczyć:

1) chorobę skazanego, inną niż określona w art. 150 K.k.w. (choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie tej kary) np. problemy ortopedyczne, psychiatryczne, wymagające długotrwałego leczenia i stałej opieki lekarskiej;

2) chorobę członka rodziny, wymagającą opieki, którą może zapewnić tylko skazany;

3) konieczność wykonania pilnych prac polowych, ogrodniczych itp.;

4) okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia;

5) potrzebę uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego;

6) wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;

7) wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub opiekuje się nimi, zaś opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby (Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX / Arche, 2008).

Odroczenie musi nastąpić zawsze w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo (art. 150 K.k.w.). Jednakże w takiej sytuacji konieczne jest przedłożenie historii choroby i leczenia.

Dodatkowo sąd ma możliwość odroczenia wykonania kary w oparciu o § 2 art. 251. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 (recydywa) lub w art. 65 (zorganizowana grupa przestępcza) Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej) Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Obecnie nie ma warunków do odroczenia na tej podstawie.

Powołując się na któryś z powoływanych powyżej argumentów, należy załączyć do wniosku dowody mogące stanowić potwierdzenie podnoszonych okoliczności: zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesę zatrudnienia.

Argumenty za odroczeniem kary pozbawienia wolności

Argumentem za odroczeniem kary może być spłata zaciągniętego i najlepiej udokumentowanego kredytu, pożyczki, zwłaszcza gdy może Pan jednocześnie wykazać, w jaki sposób zdobędzie Pan konieczne środki (np. przedkładając promesę zatrudnienia).

Druga możliwość na złagodzenie kary to przerwa w karze.

Udzielenie przez sąd przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Podczas pobytu w zakładzie może Pan także ubiegać się o udzielenie przerwy w odbywaniu kary. Zgodnie z art. 153 K.k.w. sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary, do czasu ustania przeszkody. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Musi Pan jednak pamiętać, iż po upływie okresu udzielonej przerwy będzie Pan musiał wrócić do zakładu celem odbycia reszty kary.

Warunkowe Przedterminowe zwolnienie z kary więzienia

W sytuacji gdy stawi się Pan w zakładzie i odbędzie co najmniej połowę orzeczonej względem Pana kary, będzie miał Pan dobrą opinię w zakładzie, nie otrzyma kar oraz nie będzie członkiem subkultur oraz nie będzie grypsował, to zgodnie z art. 77 K.k. będzie mógł Pan ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Czas pozostałej do odbycia kary będzie stanowił okres próby, w którym sąd w przypadku niewywiązywania się przez Pana z nałożonych obowiązków będzie miał prawo orzec o Pańskim powrocie do zakładu. Okres próby nie może być jednak krótszy niż 2 lata i dłuższy niż 5 lat. Artykuł 155 K.k.w. stanowi: „Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary — sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art.77 Kodeksu karnego, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie.” Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kara lub suma kar pozbawienia wolności przekracza 3 lata.

Niestety zarówno w przypadku przerwy w odbywaniu kary, jak i przy ubieganiu się o warunkowe przedterminowe zwolnienie najpierw musi się Pan stawić w zakładzie karnym i odbyć co najmniej 6 miesięcy kary.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »