Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniesienie oskarżenia o kradzież po czasie - po jakim czasie następuje przedawnienie?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-10-01

Rok temu kilka razy znajomy dopuścił się kradzieży w makiecie, ale nie złapano go wtedy. Minął rok od tamtego zajścia. Czy możliwe jest teraz, po takim czasie, wniesienie oskarżenia o kradzież przez ten sklep? Czy przestępstwo kradzieży ulega przedawnieniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie oskarżenia o kradzież po czasie - po jakim czasie następuje przedawnienie?

Karalność przestępstwa – okresy

Zgodnie z treścią art. 101 Kodeksu karnego:

„§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

5) (uchylony)

§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił”.

Z uwagi na znikomą znajomość sprawy i znikomy opis czynu, poniżej wskazuję, jak wygląda karalność kradzieży.

Oskarżenie o kradzież – po czasie

Zgodnie z art. 278 § 1 „kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Okresy przedawnienia są zróżnicowane; przepis art. 101 § 1 przewiduje odrębne okresy przedawnienia dla różnych kategorii przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Wyznaczenie różnych okresów przedawnienia „jest wyrazem uznania przez ustawodawcę kryteriów przemawiających za rezygnacją ze ścigania ze względu na zanik celowości reakcji karnej. Jeżeli zatem ustawodawca określa różne terminy przedawnienia (zależne od wagi czynu) i stanowi, iż z chwilą ich upływu rezygnuje z prawa do reakcji karnej, gdyż reakcja taka byłaby niecelowa, to – zgodnie z założeniem racjonalności ustawodawcy – rezygnacja taka, ściśle związana z erozją celowości ścigania przez upływ czasu, musi mieć charakter trwały” (uchwała SN z 7.6.2002 r., sygn. akt I KZP 15/02).

Okres przedawnienia

W art. 101 § 1 pkt 2a–4 Kodeksu karnego zostały rozwarstwione okresy przedawnienia dla występków ściganych z oskarżenia publicznego, w zależności od wysokości kary grożącej za występek. Jeżeli sprawca popełnił występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą w górnym wymiarze 5 lat – okres przedawnienia wynosi 15 lat, jeżeli natomiast występek zagrożony jest karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata – przedawnienie następuje po 10 latach.

Trzecia grupa obejmuje pozostałe występki, a więc nie tylko zagrożone karą pozbawienia wolności, ale i karami nieizolacyjnymi. Jeszcze inne kryteria dla obliczania okresu przedawnienia przyjmuje się w art. 101 § 4 dla przestępstw seksualnych enumeratywnie wskazanych w tym przepisie, gdy pokrzywdzonym jest małoletni (w zakresie zmian art. 101 § 4).

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, karalność kradzieży ustaje po upływie lat 10. Najogólniej więc ujmując, pokrzywdzony więc może złożyć skuteczne zawiadomienie do 10 lat od dnia popełnienia czynu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »