Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do odbycia kary aresztu

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-08-15

Dostałem wezwanie do odbycia kary aresztu na dwa lata. Czy jeśli teraz złożyłbym wniosek o odroczenie wykonania tej kary, czy wniosek byłby rozpatrzony? Dodam jeszcze, że z tych dwóch lat pozbawienia wolności mam odsiedziane pół roku w śledztwie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonanie kary pobawienia wolności może zostać odroczone przez sąd na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym (dalej K.k.w.). Ustawa przewiduje trzy przesłanki warunkujące wydanie przez sąd orzeczenia o takiej treści.

Pierwszą z nich jest, zgodnie z art. 150 K.k.w., choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, w której umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo i tym samym uniemożliwiająca wykonywanie tej kary. Odroczenie następuje do czasu ustania przeszkody.

Drugą z przesłanek są względy rodzinne. Zgodnie z art. 151 K.k.w. sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym skazanego). Przyczynami uzasadniającymi ciężką sytuację rodzinną, wskazywanymi w doktrynie i orzecznictwie są np. choroba członka rodziny wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany; konieczność wykonania pilnych prac; okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia; potrzeba uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego; wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki; wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub którymi się opiekuje, gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby.

Czas trwania odroczenia w tym przypadku wynosi maksymalnie rok.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze także do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Jest to trzecia z przesłanek. Możliwość ta jest wyłączona w stosunki do skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym w warunkach recydywy lub tych, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu lub popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawców przestępstwa o charakterze terrorystycznym, a także skazanym za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

O odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd orzeka wtedy, kiedy skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc przed jego przyjęciem do aresztu śledczego.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 r., WZ 2/08, LEX nr 549289 – w sytuacji, gdy skazany złoży wniosek o odroczenie wykonania kary, będąc jeszcze na wolności, a przed rozpoznaniem wniosku zostanie przyjęty do jednostki penitencjarnej, to wniosek ten należy przekazać właściwemu sądowi penitencjarnemu jako wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary.

Zgodnie z art. 63 Kodeksu karnego zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie. Pojęcie to obejmuje więc nie tylko czas stosowania tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, lecz także wszelkie okresy faktycznego pozbawienia skazanego wolności w związku z prowadzoną sprawą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyrok za fałszowanie umów kredytowych

W 2012 r. otrzymałam wyrok za fałszowanie umów kredytowych: 2 lata w zawieszeniu na 8 i obowiązek naprawienia szkody 150 000 zł w ciągu dwóch...

 

Niezapłacenie grzywny w terminie i wezwanie do odbycia kary w areszcie

Niezapłacenie grzywny w terminie i wezwanie do odbycia kary w areszcie

Zostałem obwiniony o zaprószenie ognia, czego nie zrobiłem. Właściciel posesji, na której doszło do zdarzenia, również w tym czasie tam...

Zamiana kary prac społecznych na grzywnę po terminie do odwołania

Mieszkam na stałe za granicą. W czasie urlopu w Polsce zostałem zatrzymany, jadąc na rowerze w stanie nietrzeźwym. W wyroku orzeczono karę...

 

Jak uniknąć więzienia - odroczenie wykonania orzeczonej kary, dozór elektroniczny?

Zostałem oskarżony o czyn z art. 199 K.k. Za namową uprzedniego adwokata przyznałem się do winy i poddałem dobrowolnie karze 6 miesięcy...

 

Odbycie reszty kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Mam do odbycia resztę kary pozbawienia wolności. Z 10 miesięcy odsiedziałem już 8, wyszedłem warunkowo, wyjechałem za granicę ze względów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »