Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata prawa jazdy kat. B1 za jazdę po alkoholu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-20

Mój bratanek od roku posiadał uprawnienia kat. B1, czyli do kierowania pojazdami silnikowymi małolitrażowymi, np. quadem. Obecnie ma 17 lat, niestety został zatrzymany pod wpływem alkoholu – w wydychanym powietrzu miał 0,32 mg, czyli 0,64 promila. Prowadził również samochód o większej pojemności niż miał uprawnienia (za to został ukarany mandatem 300 zł). Główny problem polega na tym, że stracił uprawnienia. Otrzymał postanowienie prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy, niestety nie podano, na jaki okres. Ma tydzień na ewentualne zażalenia. Jeśli napisałby zażalenie, czy jest szansa, że kara byłaby mniejsza? Nie wiemy nawet, na jaki okres zabrano mu uprawnienia. Nie stwarzał dużego zagrożenia, gdyż była to boczna droga, gdzie ruch jest niewielki. Na ogół nie z nim problemów i nigdy nie był w konflikcie z prawem. 

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że Pani bratanek nie stracił uprawnień. Pomimo zatrzymania prawa jazdy nadal posiada on co do zasady uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B1. O utracie uprawnień może orzec dopiero sąd.

Jeśli chodzi o kwestie zatrzymania prawa jazdy, to mamy tu do czynienia tak naprawdę z tymczasową czynnością, o charakterze zabezpieczającym. Otóż zatrzymanie prawa jazdy możemy podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich jest faktyczne zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez policjantów. Doszło do tego w momencie, kiedy Pani bratanek został poddany kontroli trzeźwości i wykryto przekroczenie dopuszczalnych norm. Policjanci zobowiązani są w takim przypadku do zatrzymania dokumentu prawa jazdy, zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

„Art. 135. 1. Policjant:

1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,[…].”

Należy wskazać, iż bratanek odpowiadał będzie jak osoba dorosła, na zasadach określonych w Kodeksie karnym (K.k.), ze względu na ukończenie 17-stu lat. Jak wynika bowiem z art. 10 § 1 K.k.

„Art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.”

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W omawianym przypadku mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, o którym mowa w art. 178a K.k.:

„Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Zgodnie ze słownikiem ustawowym stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W takim przypadku policja nie mogła ukarać Pani bratanka mandatem, ponieważ jest to możliwe tylko jeśli mamy do czynienia z wykroczeniem, a nie przestępstwem. W związku z powyższym wszczęto postępowanie karne przeciwko bratankowi i sprawa będzie musiała zostać rozstrzygnięta ostatecznie przez sąd.

Obecnie postępowanie jest w fazie postępowania przygotowawczego, czyli policja lub prokurator kompletują wszystkie dowody przed wniesieniem sprawy do sądu. Prokurator musiał niejako formalnie potwierdzić fakt zatrzymania prawa jazdy przez policję. Obowiązek taki wynika z art. 137 Prawa o ruchu drogowym:

„Art. 137. 1. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

1) prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu;

2) w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

2. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę.

3. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.”

Na razie nie mamy więc do czynienia z karą, stąd nie wiadomo, na jaki czas prawo jazdy zostało zatrzymane. Dopiero sąd, orzekając w sprawie, będzie mógł zdecydować o zastosowaniu tzw. środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, o czym mowa w art. 42 § 1 K.k.:

„Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. […]”

Należy zauważyć, iż sąd może, a nie musi, orzec powyższego zakazu. W praktyce jednak, zwykle zakaz taki jest orzekany. W takim przypadku okres, w którym prawo jazdy było zatrzymane, ulega zaliczeniu na poczet tego zakazu. Innymi słowy, czas, kiedy bratanek nie ma prawa jazdy przed skierowaniem sprawy do sądu, zmniejszy okres środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zasada ta określona została w art. 64 §4 K.k.:

„§ 4. Na poczet orzeczonego środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3, zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu.”

Reasumując, obecnie nie mamy jeszcze do czynienia z karą czy środkiem karnym. O ukaraniu Pani bratanka zdecyduje dopiero sąd i to na tym etapie warto przedstawić wszystkie argumenty przemawiające za jak najmniejszym wymiarem ewentualnego zakazu prowadzenia pojazdów oraz kary. Jest teraz co prawda możliwe złożenie zażalenia na postanowienie prokuratora, ale jeśli nie mają Państwo wątpliwości np. co do poprawności przeprowadzonego badania, to nie wiem, czy jest to celowe. Szczególnie biorąc pod uwagę, że okres zatrzymania prawa jazdy w chwili obecnej wpłynie na zmniejszenie ewentualnego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »