Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uszkodzenie ciała - pojednanie z poszkodowanym i naprawienie szkody

Autor: Katarzyna Bereda

Przed 2 miesiącami podczas libacji alkoholowej uderzyłem nieznanego mężczyznę. Doszło do tego przy barze, po krótkiej wymianie zdań. Zadziałałem impulsywnie, bo byłe pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przewrócił się na posadzkę i uderzył głową w beton, stracił na chwilę przytomność. Została wezwana policja oraz pomoc medyczna (karetka). Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej, ale nie było potrzeby zabierać go do szpitala. Otrzymałem wezwane z policji w charakterze świadka w sprawie uszkodzenia ciała, czyli przestępstwa z art. 157/1 K.k. Wiem, że postąpiłem źle i przyznaję się do winy, jak powinienem postępować w tej sprawie, aby ponieść jak najmniej dotkliwą karę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uszkodzenie ciała - pojednanie z poszkodowanym i naprawienie szkody

Uszkodzenie ciała, średni uszczerbek na zdrowiu

Zgodnie z treścią art. 157 § 1 Kodeksu karnego: „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Mamy tu przykład tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu, co oznacza takie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwa powyżej 7 dni, ale nie mieści się w kategorii ciężkiego uszczerbku.

W wyroku z 5 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy dopuścił postać zamiaru ogólnego dla ustalenia zamiaru spowodowania umyślnie skutku określonego w art. 157 § 1 K.k.: „(…) przestępstwo z art. 157 § 1 K.k. jest skutkowym występkiem, który może być popełniony tylko umyślnie, zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że sprawca musi obejmować świadomością możliwość spowodowania swoim zachowaniem skutku określonego w art. 157 § 1 K.k. i chcieć takiego skutku albo na nastąpienie takiego skutku się godzić. Postać naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia nie musi być sprecyzowana w świadomości sprawcy, co oznacza, że objęcie zamiarem spowodowania skutku z art. 157 § 1 K.k. przyjąć może postać zamiaru ogólnego. Zamiar sprawcy, stanowiący fakt o charakterze psychicznym, podlega dowodzeniu i ustaleniu, tak jak inne znamiona określonego typu przestępstwa, co w przypadku sporządzenia uzasadnienia orzeczenia musi znaleźć odzwierciedlenie w jego treści” (II KK 101/12, Prok. i Pr. 2013, Nr 5, poz. 5).

Zobacz też: Obowiązek naprawienia szkody przedawnienie

Pojednanie z pokrzywdzonym i naprawienie szkody

Z uwagi na powyższe podnoszę, iż jeżeli przyznaje się Pan do winy, to powinien Pan to wskazać, albowiem znacznie przyspieszy to dochodzenie i możliwe, że spowoduje nawet warunkowe umorzenie postępowania – jeżeli pojedna się Pan z pokrzywdzonym. Proszę dokładnie opisać, jak wyglądała sytuacja, wskazać, iż nie zrobił Pan tego umyślnie i nie chciał Pan tego dokonać i chciałby Pan pojednać się ze sprawcą, przeprosić go i skierować sprawę do mediacji. Podnoszę bowiem, iż w przypadku skierowania sprawy do mediacji jest możliwość pojednania się ze sprawcą, naprawienia powstałej szkody, zapłaty na jego rzecz wypracowanego wspólnie zadośćuczynienia, co spowoduje jego przychylenie się do nawet warunkowego umorzenia postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania

Zgodnie bowiem z treścią art. 66 § 1 K.k.: „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

Wobec powyższych twierdzeń podnieść należy, iż warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego, tj. odstąpienia od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa, jest więc środkiem reakcji karnoprawnej na przestępstwo (Cieślak, Polskie prawo, s. 485).

„Odstąpienie od skazania i ukarania następuje równocześnie z nałożeniem na sprawcę przestępstwa określonych obowiązków próby” (art. 67 K.k.). Zgodnie natomiast z treścią art. 67 § 3 K.k.: „Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę”.

Dlatego też, jeżeli nie był Pan wcześniej karany i chciałby Pan naprawić powstałą szkodę i pojednać się ze sprawcą, tak aby postępowanie było warunkowo umorzone – proponuję dokładnie opisać zdarzenie, wyrazić skruchę i wskazać na chęć mediacji i polubownego zakończenia sporu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl