Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustalenie danych osobowych oszusta i odzyskanie pieniędzy

Autor: Marek Gola

W serwisie ogłoszeniowym w dziale towarzyskie poznałem kilka osób. Pomogłem osobom proszącym o pomoc, wśród nich była kobieta, która prawdopodobnie mnie oszukała, udając osobę potrzebującą z powodu utraty pracy, wyłudzała na tym serwisie pieniądze od wielu osób. Kobiecie tej pomogłem dobrowolnie wpłatami na konto około 1000 zł oraz kwotą ponad 10 tys. zł w formie pożyczki, którą obiecywała zwrócić, niestety nie zwróciła. Podejrzewam, że osoba ta może nie być nawet kobietą, a przekazane mi dane osobowe i adresowe są fałszywe, oraz konta bankowe, na jakie wpłacałem pieniądze, są zarejestrowane na inne dane, niż mi podano. Czy jest szansa na odzyskania tych pieniędzy oraz ustalenie danych osobowych oszusta/oszustki? Jedyne, co posiadam to skan ogłoszenia z serwisu internetowego, wykaz wpłat na dwa konta bankowe, adres e-mail, telefon komórkowy, rzekome dane osobowe tej osoby oraz zdjęcie potwierdzenia przelewu tej osoby z jej konta na moje konto, które okazało się fałszywe (posiadam dokument z banku potwierdzający. że transakcja z potwierdzenia przelewu nie miała miejsca).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie danych osobowych oszusta i odzyskanie pieniędzy

Podejrzenie popełnienia oszusta

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, że aby w ogóle możliwe było dochodzenie należności na drodze cywilnej (zwrot pożyczki), konieczne jest ustalenie danych osoby, która Pana „oszukała”, o ile tak w rzeczywistości było. Celem powyższego będzie złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego.

Przestępstwem przewidzianym przez polski Kodeks karny, którego znamiona w mojej ocenie może wypełniać zachowanie wykonawcy jest oszustwo (art. 286 § 1): „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Wprowadzenie w błąd

Głównym motywem działania sprawcy tego rodzaju przestępstwa jest uzyskanie korzyści majątkowej w drodze doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Istota tego przestępstwa polega więc na posłużeniu się fałszem, który w literaturze określa się mianem czynnika sprawczego, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wprowadzenie w błąd polega na tym, że sprawca tegoż czynu własnym podstępnymi, zachowaniem, zabiegami doprowadza pokrzywdzonego do mylnego wyobrażenia o określonym stanie rzeczy (np. co do wartości przedmiotu, cech sprzedawanego lub nabywanego towaru, możliwości uzyskania korzyści z zawartej transakcji, zwrotu dotychczas wpłaconych zaliczek, w razie zapłaty przez bank całości kwoty itp.).

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r., sygn. akt V KKN 207/00, „niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, ogólnie rzecz ujmując, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociaż nie musi polegać na spowodowaniu efektywnej szkody. Termin"mienie" używany jest w znamionach przestępstwa oszustwa jako synonim majątku, a więc całokształtu sytuacji majątkowej danego podmiotu”.

Odzyskanie należności

Musi Pan jednak zdawać sobie sprawę z tego, że odzyskanie należności ani nie będzie łatwe, ani szybkie. Niemniej bez złożenia zawiadomienia na mocy art. 304 Kodeksu postępowania karnego nie ma Pan co liczyć na wszczęcie postępowania z urzędu, mimo iż czyn z art. 286 jest ściany z oskarżenia publicznego. W mojej ocenie najistotniejsze jest w chwili obecnej złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa może być złożone ustnie do protokołu lub pisemnie na Komendzie/Komisariacie Policji lub w prokuraturze. Moim zdaniem zasadne jest złożenie takiego zawiadomienia w formie pisemnej, bowiem zawsze może Pan opisać całą sytuację z najmniejszymi szczegółami, co podczas składania zawiadomienia ustnie do protokołu bywa bardzo często pominięte.

Osobiście jestem zwolennikiem zawiadomienia w formie pisemnej złożonego bezpośrednio do prokuratury. W chwili obecnej jest bowiem tak, że prokurator musi zaaprobować postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub odmowie wszczęcia dochodzenia. Kierując sprawę bezpośrednio na policję, prokurator może zapoznać się ze sprawą dopiero na końcowym jej etapie, a to z kolei powoduje, iż nadzór nad sprawą jest czysto teoretyczny. Zasadne złożenie takiego zawiadomienia jak najszybciej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl