Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubieganie się o zwrot prawa jazdy

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 2020-05-15

Od zabrania prawa jazdy minęło już 17 miesięcy. Czy mogę ubiegać się o zwrot prawa jazdy po upływie połowy kary?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubieganie się o zwrot prawa jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów – odebranie prawa jazdy

Zakaz, o którym Pan pisze, stypizowany jest w Kodeksie karnym lub też Kodeksie wykroczeń w zależności od tego, czy popełnił Pan przestępstwo, czyli np. spowodował wypadek, czy tylko wykroczenie, co oznacza, że został Pan zatrzymany do rutynowej kontroli i niestety przekroczył Pan dopuszczalny stan alkoholu we krwi – o tę informację poproszę, bo jest to istotne dla tej sprawy. Dotyczy to również stanu stężenia alkoholu we krwi i ważne jest, czy był Pan w stanie po spożyciu, czy w stanie nietrzeźwości, a więc bliższe będzie tutaj zastosowanie przepisów Kodeksu karnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 42 [Zakaz prowadzenia pojazdów. Zakres orzekania zakazu]:

„§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 1a. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:

1)art. 178b lub art. 180a;

2)art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3”.

Ubieganie się o zwrot prawa jazdy po połowie okresu kary

Z tego, co Pan opisuje, zakaz został wobec Pana orzeczony na okres 3 lat. Dlatego też, jeśli już minęła Panu połowa okresu tejże, kary może Pan starać się o zmianę tego środka karnego na inny, tzn. mniej dotkliwy dla Pana. Podstawę ku temu daje art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, który reguluje sposób odzyskania częściowego lecz jednak uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym. Zgodnie z treścią art. 182a [Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową]:

„§ 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio”.

Wniosek o zamianę środka karnego – ubieganie się o zwrot prawa jazdy

Dlatego też może Pan złożyć do sądu wniosek o zamianie środka karnego z całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów, na zakaz prowadzenia pojazdów z tzw. blokadą alkoholową, która to będzie musiała być zamontowana w każdym pojeździe, który zamierza Pan użytkować. Wniosek ten należy złożyć do tego sądu, który wydał wyrok w tej sprawie, i należy go dobrze umotywować, np. koniecznością podjęcia pracy w Pana zawodzie celem utrzymania rodziny i dzieci, a także opieką nad dziećmi, dojazdami do pracy, pomocą rodzinną. Najlepiej przedstawić umowę o pracę czy też promesę zatrudnienia. Jest to bardzo ważne i sąd bierze to pod uwagę. Wniosek może Pan złożyć już teraz, bowiem sądowi zbieranie wszystkich dokumentów i wywiadów środowiskowych – a taki będzie konieczny – może zająć około 2 miesięcy lub nawet więcej w zależności od miejscowości i terminowości sądu. Jeśli sąd Panu odmówi, przysługuje Panu zażalenie do sądu wyższej instancji. Proszę jednak pamiętać o konieczności założenia blokady antyalkoholowej w swoim aucie, jest to warunek konieczny i Pan zobowiązany jest do poniesienia kosztów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »