Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szkolenie redukujące punkty karne a przekroczenie 24 punktów

Autor: Michał Soćko

Wczoraj zostałem ukarany mandatem za przekroczenie prędkości i 4 punktami karnymi. Zdarzenie to spowodowało, że przekroczyłem dopuszczalną liczbę 24 punktów karnych. Mam możliwość już jutro wziąć udział w kursie redukującym punkty karne w liczbie 6. Dodam, że nie otrzymałem jeszcze żadnego pisma ze starostwa w tej sprawie. Czy odbycie takiego kursu umożliwi mi zachowanie prawa jazdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szkolenie redukujące punkty karne a przekroczenie 24 punktów

Podpisanie mandatu przez ukaranego

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii prawomocności mandatu karnego. Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. 2016 r. Nr 0, poz. 1713; zwanej dalej „K.p.s.w.”).

Art. 98 § 3 K.p.s.w. stanowi, że mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Zatem z chwilą podpisania mandatu karnego taki mandat jest prawomocny. Poza tym podpisując taki mandat, sprawca uznaje swoją winę w zaistniałym zdarzeniu i zasadniczo traci możliwość odwołania się do sądu.

Po tych wstępnych uwagach przejść należy na grunt ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 0, poz. 1260), zwanej dalej „P.r.d”. Art. 130 P.r.d. stanowi:

Art. 130. 1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.

1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 – 20 punktów.

3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz

Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania

przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;

2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

3) program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3;

4) liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia;

5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.”

Istotne znaczenie ma również wydane na podstawie art. 130 ust. 4 P.r.d. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012 r. Nr 0 poz. 488). Paragraf 1 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że do ewidencji wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Wpis do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Z kolei § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego stanowi, że wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Zatem w Pana przypadku, ze względu na prawomocność mandatu karnego wpis do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ma charakter wpisu ostatecznego.

Przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem. Zatem nawet gdyby Pan nie przyjął mandatu, to i tak byłby dokonany wpis, tylko nie ostateczny, a tymczasowy. Te wpisy są dokonywane niezwłocznie przez policjanta, który zastosował postępowanie mandatowe lub prowadzi postępowanie w sprawie o naruszenie (§ 4 ust. 7 ww. rozporządzenia).

Stosownie zaś do § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia.

Redukcja posiadanych punktów karnych

Natomiast kwestię redukcji posiadanych punktów karnych reguluje § 8 tegoż rozporządzenia. I tak, zgodnie z § 8 ust. 4 – kierowcy wpisanemu do ewidencji po przedstawieniu przez niego zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania ewidencjonowanego komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Niemniej jednak w Pana sprawie istotne znaczenie ma właśnie zastrzeżenie wskazane w ust. 6 powyższego paragrafu. Zgodnie z tym przepisem odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24 (§ 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego).

Zatem w aktualnym stanie prawnym, jeżeli wpisano już punkty karne (czy to wpisem ostatecznym, czy tymczasowym), to późniejsze rozpoczęcie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów w sytuacji, gdy ich suma przekroczyła lub przekroczyłaby 24.

Innymi słowy, późniejszy kurs nie spowoduje redukcji punktów karnych, jeżeli przekroczono już 24 punkty (w przypadku dokonania wpisów ostatecznych) lub przekroczono by 24 punkty (w przypadku wpisu tymczasowego, gdyby np. odwołał się Pan do sądu).

Kwestię tę przesądziło również orzecznictwo sądowe. W najnowszych wyrokach wskazuje się wyraźnie, że „odbycie szkolenia, o jakim mowa w art. 130 ust. 3 u.p.r.d. po uzyskaniu 24 punktów nie skutkuje zmniejszeniem ich ilości w ewidencji” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt I OSK 1335/15).

Odbycie szkolenia a zmniejszenie liczby punktów karnych

Tak samo przyjął Naczelny Sąd Administracyjny wyroku z dnia 28 lutego 2017 r. podnosząc, że z § 8 ust. 6 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488) wynika, iż „odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24. Oznacza to w istocie, że z uprawnienia określonego w tym przepisie mogą skorzystać tylko kierowcy, którzy przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, za naruszenia zasad ruchu drogowego, otrzymali mniej niż 24 punkty. W przypadku przekroczenia tego limitu, odbycie przez kierowcę szkolenia pozostaje bez wpływu na liczbę uzyskanych punktów” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 1018/15).

W innym wyroku stwierdzono również, że „z odbycia szkolenia, określonego w § 8 ust. 6 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488), mogą skorzystać tylko kierowcy, którzy przed przystąpieniem do szkolenia za naruszenia zasad ruchu drogowego otrzymali mniej niż 24 punkty. W przypadku przekroczenia tego limitu odbycie przez kierowcę szkolenia pozostaje bez wpływu na liczbę uzyskanych punktów” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 777/15). Tak też: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2310/15; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I OSK 2515/14).

Podsumowując, należy stwierdzić, że w aktualnym, najnowszym orzecznictwie przyjmuje się, iż z dobrodziejstwa redukcji punktów karnych w drodze szkolenia może skorzystać tylko ta osoba, które przed jego rozpoczęciem nie przekroczyła lub nie przekroczyłaby 24 punktów (jeżeli wpis jest tymczasowy).

W świetle przedstawionych przepisów oraz aktualnej linii orzeczniczej istotny jest dzień popełnienia wykroczenia, z którym wiąże się nałożenie punktów karnych. Jeżeli w tym dniu nie miał Pan rozpoczętego szkolenia, to nie spowoduje to zmniejszenia liczny punktów.

Natomiast to, że wpis punktów w praktyce jest dokonywany nieco później niż dzień naruszenia wykroczenia (dzień, dwa, trzy etc.), to kwestia zupełnie naturalna. Wprowadzenie do systemu tej informacji musi nieco potrwać. Przepisy mówią co prawda, że powinno to nastąpić niezwłocznie. Wpis powinien być bowiem dokonywany w tym samym dniu, co popełnienie wykroczenia, ale z różnych przyczyn natury faktycznej tak nie jest.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl