Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szantaż za pomoc w dokonaniu aborcji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-18

Pomogłem pewnej kobiecie w dokonaniu aborcji – dałem jej na to część pieniędzy. Do niczego jej nie namawiałem, ona sama chciała to zrobić. Teraz ona mnie szantażuje i chce coraz więcej pieniędzy, grozi mi. Czy jeśli sam zgłoszę się na policję i wszystko powiem będę mógł liczyć na łagodniejszy wyrok? Jakiej kary mogę się spodziewać? Czy jest szansa na wyrok w zawieszeniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pana pytania wynika, że pomagał Pan w dokonaniu aborcji. Pana pomoc polegała na przekazaniu części środków pieniężnych. W chwili obecnej kobieta, której Pan uprzednio pomógł, grozi Panu i żąda więcej pieniędzy. Zastanawia się Pan jakie konsekwencje prawne może pociągnąć Pana zachowanie.

Istotne dla Pana znaczenie ma przepis art. 152 K.k., zgodnie z którym:

„§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Z treści Pana pytania wynika, że zastosowanie znalazłby przepis art. 152 § 2 K.k., który mówi o karze pozbawienia wolności do lat 3. Co istotne, nie wynika z opisu, aby aborcja była dokonana bez zgody kobiety, czy też, by miał Pan naciskać na kobietę, aby taką decyzję podjęła. Mamy zatem do czynienia z aborcją za zgodą kobiety. Powyższe wynika choćby z faktu, że przekazał Pan kobiecie niecałą potrzebną do tego kwotę, lecz jedynie część. Pozostałą brakującą część, jak mniemam, kobieta zorganizowała sama.

Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

W odniesieniu do Pana zachowania zasadnym jest wskazanie na pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie II AKa 39/15, zgodnie z którym „Dla prawidłowego przypisania odpowiedzialności za pomocnictwo konieczne jest określenie czynności wykonawczej oraz wskazanie konkretnego przestępstwa, którego popełnienie pomocnik miał ułatwić. Udzielający pomocy musi obejmować świadomością to, że podejmując określone czynności czyni to w odniesieniu do konkretnego, scharakteryzowanego w odpowiednim przepisie części szczególnej lub w przepisie pozakodeksowym czynu zabronionego. Musi więc obejmować swoją świadomością zarówno prawną charakterystykę czynu zabronionego, którego popełnienie ma zamiar ułatwić, oraz mieć świadomość znaczenia swojego zachowania (działania lub zaniechania), w tym w szczególności tego, że stanowi ono ułatwienie popełnienia tego czynu zabronionego przez inną osobę”.

Innymi słowy, jeżeli miał Pan świadomość na co daje Pan środki, wówczas bez wątpienia można mówić o pomocnictwie w aborcji za zgodą kobiety. W tej sytuacji w mojej ocenie może być Pan pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wyrok jednak co do zasady winien być orzeczony wraz z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, pod warunkiem, że nie był Pan dotychczas karany, a Pana zachowanie wskazuje, iż będzie Pan przestrzegał w przyszłości przepisów prawa. Ponadto sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Na Pana korzyść przemawiać będzie nadto fakt, iż teraz jest Pan szantażowany przez tę kobietę, a zatem nie ma pewności, czy kobieta ta nie będzie żądać kolejnych pieniędzy za ciszę. Z uwagi na fakt, iż czyn z art. 152 § 2 K.k. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 przedawnienie nastąpi po 5 latach od wydania pieniędzy. Zachodzi zatem pytanie, kiedy całe zdarzenie miało miejsce?

Jednocześnie zachowanie tej kobiety, w mojej ocenie, stanowi groźbę bezprawną. Zachodzi pytanie, czy ma Pan jednak dowody na zachowanie kobiety?

Groźbę karalną stanowi zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, która jest adresatem takiej groźby lub osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 12 K.k. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 1987 r., sygn. akt I KR 225/87, „nie ma przy tym znaczenie forma wyartykułowania groźby. Może być ona wyrażona nie tylko słownie, ale także przez każde zachowanie się sprawcy, które w sposób nie budzący wątpliwości uzewnętrznia groźbę popełnienia przestępstwa. Może to być pismo, gest, wyraz twarzy i każde inne zachowanie, które w sposób ewidentny i zrozumiały dla pokrzywdzonego wyraża swoją treść intelektualną”.

Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich orzeczeniach dawał wyraz, iż ważny jest jedynie subiektywny odbiór tej groźby u pokrzywdzonego, tj. to, czy faktycznie wzbudziła ona u niego obawę spełnienia, czy wywołała uczucie strachu lub zagrożenia (zob. wyrok SN z 27 kwietnia 1990 r., IV KR 69/90; wyrok SA w Lublinie z 11 października 2005 r., II AKa 233/2005).

Celem skutecznego oskarżenia kobiety o groźby karalne musiałby Pan posiadać dowody na grożenie Panu.

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »