Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Autor: Marek Gola

Wczoraj z mężem wracaliśmy od rodziny, wcześniej wypił piwo (o czym nie wiedziałam). Zatrzymała nas policja. Alkomat na posterunku wykazał 0,50. Niecałą godzinę wcześniej zadzwoniła córka, która spadła ze schodów, a miała pilnować niepełnosprawnych dziadków. Ja nie mam prawa jazdy. Prawo jazdy męża jest nam potrzebne do codziennego funkcjonowania – dowożenie do szkoły, a rodziców do lekarza. Jaka jest szansa na odzyskanie dokumentu przez męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - konsekwencje 

Bezsporne jest, iż Pani mąż dopuścił się czynu opisanego w art. 178a § 1 K.k., zgodnie z nim „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Zobacz też: Odzyskać prawo jazdy po alkoholu

Zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Od dnia 18 maja 2015 r. polityka państwa w odniesieniu do ww. przestępstw się zaostrzyła. Aktualnie sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 K.k. sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych. Innymi słowy w chwili obecnej najkrótszy okres zakazu prowadzeni pojazdów to 3 lata, do tego dochodzi świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000 zł.

Co sąd bierze pod uwagę wymierzając karę za jazdę pod wpływem alkoholu?

Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Czy okoliczności które doprowadziły kierowcę do prowadzenia po spożyciu alkoholu mają wpływ na postępowanie sądowe?

W treści pytania wskazuje Pani na okoliczność, która doprowadziła do tego, że mąż zdecydował się zasiąść za kierownicę. Okoliczność jako uzasadniającą zachowanie męża należy uwypuklić w toku postępowania i podjąć próbę walki o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Choć szanse na warunkowe umorzenie postępowania, a co za tym idzie na uniknięcie utraty prawa jazdy są znikome to jednak każdy tego rodzaju przypadek wymaga uwagi i oceny pod indywidualnym kątem. Na pewno Sąd weźmie pod uwagę chorobę rodziców męża, zachowanie córki i jej stan zdrowia, choć powyższe będzie wymagało od niego udowodnienia, w szczególności zakresu leczenia i rehabilitacji. Nadto zasadne jest doręczenie dowodów na sprawowanie opieki nad rodzicami. Nie można także wykluczyć tego, że Pani będzie świadkiem w sprawie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego a zakaz prowadzenia pojazdów

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Dogłębna analiza doktryny i orzecznictwa w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także stosunek art. 67 § 3 K.k. do art. 42 § 2 K.k. pozwala wyprowadzić poniższe wnioski. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny”.

Nie podejmując walki, Pani mąż nie przekona się, czy postępowanie ulegnie warunkowemu umorzeniu, czy też nie. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż na mężu będzie ciążył ciężar wykazania, że sytuacja nadzwyczajna miała miejsce. Innymi słowy będzie ją musiał udowodnić. Proszę zatem zebrać dowody na okoliczność sprawowanej opieki, dokumentację lekarską od różnych lekarzy. Nawet jeżeli nie dojdzie do warunkowego umorzenia postępowania (co będzie bardzo trudne, ale nie niemożliwe), to okoliczności opisane przez Panią, dobra reputacja w lokalnym środowisku winna skutkować zmniejszeniem kary.

Wiele będzie także zależało od prokuratora, który stawi się na rozprawę. Sam z własnego doświadczenia wiem, że prokuratorzy (niektórzy) są w stanie przychylić się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a są i tacy, którzy bez względu na okoliczności nie potrafią zrozumieć ciężkiej sytuacji rodzinnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl