Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spożywanie alkoholu i bójka nieletnich zakończona interwencją policji, konsekwencje

Autor: Marek Gola

Kilka dni temu mój syn w towarzystwie swoich kolegów (wszyscy poniżej 16 lat) spożywał alkohol (u jednego z nich na „domówce”). Syn został pobity przez dwóch chłopców, z którymi się posprzeczał. Wcześniej w jego kierunku rozpylono gaz pieprzowy. Na miejsce została wezwana przez sąsiadów policja. Syn miał niegroźny uraz głowy. Dzieci, które pobiły syna, nie przyznają się do winy. Co w tej sytuacji jako rodzić powinnam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przemoc wśród młodzieży

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania w sprawach nieletnich.

W pierwszej kolejności dobrze byłoby, gdyby ustalono wszystkich uczestników tego zdarzenia, czyli – oprócz Pani syna i chłopców, którzy go zaatakowali – także pozostałych nieletnich uczestniczących w tym „spotkaniu towarzyskim”. Mniemam bowiem, że osób tych było więcej. Pisze Pani, że spotkanie miało miejsce u kolegi syna, co nakazuje uznać, że co najmniej ten kolega może być świadkiem, nie uczestnikiem zdarzenia. Każda osoba, która była obecna na tej imprezie, będzie miała decydujące znaczenie dla sprawy. Zachodzi nadto pytanie, czy syn został pobity w mieszkaniu kolegi czy też na klatce schodowej. Pisze Pani, że policja została powiadomiona przez sąsiadów. Zachodzi zatem pytanie, skąd sąsiedzi mieli wiedzę o całym zdarzeniu. Każda osoba, która ma wiedzę w tym przedmiocie, będzie miała istotne znaczenie dla sprawy, bowiem z jej zeznań będzie wynikało, kto używał gazu pieprzowego i w jakim celu, a także czy syn uderzał, któregoś z kolegów, czy też tylko oni w jego kierunku kierowali przemoc. Zachodzi nadto pytanie, czy syn był badany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, czy też nie. Jeżeli był, to proszę ustalić, jaki był pomiar.

Na pewno syn musi być przygotowany na pytanie, czy uderzył któregoś z kolegów, skoro jeden z nich zdecydował się na zastosowanie gazu pieprzowego. Wówczas powinien odpowiedzieć, że nie wie, dlaczego tamten użył gazu pieprzowego, albowiem na pewno nie było to działanie w obronie koniecznej.

Istotne znaczenie będzie miało to, czy syn ma być w sprawie sprawcą, czy też pokrzywdzonym. W tym celu, skoro sprawa została skierowana do sądu, powinna Pani jako przedstawiciel ustawowy domagać się wglądu do akt sprawy.

Zobacz też: Nieletni pod wpływem alkoholu konsekwencje

Co może zrobić sąd rodzinny wobec nieletnich

Na pewno jednak syn może mieć nieprzyjemności w związku ze spożywaniem alkoholu. Zasadnym jest wskazanie, iż wobec nieletnich sąd rodzinny może:

 1. udzielić upomnienia;
 2. zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
 3. ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
 4. ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. zastosować nadzór kuratora;
 6. skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. orzec zakaz prowadzenia pojazdów;
 8. orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
 9. orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
 10. orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;
 11. zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

W mojej ocenie wobec syna może zostać zastosowana kara upomnienia.

Reasumując, proszę się skupić na ustaleniu charaktery syna w całym zdarzeniu, które będzie wynikało z akt sprawy. Jeżeli syn będzie pokrzywdzonym, to i tak nie powinna Pani ustępować i walczyć o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Nadto wszystkie osoby, które mogą potwierdzić pobicie syna, powinny być przesłuchane w sprawie na Pani wniosek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl