Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów ze względu na pracę

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Prawie 6 miesięcy temu zostałem zatrzymany na skuterze po spożyciu alkoholu. Poddałem się dobrowolnie karze i dostałem mandat 500 zł oraz 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów. Od tamtej pory nie jeździłem. Rozprawa sądowa odbyła się 3 miesiące temu i okazało się, że mam zakaz jeszcze na 3 i pół miesiąca, czyli dłużej, niż myślałem. Czy mogę się starać o cofnięcie kary prowadzenia pojazdów lub skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów ze względu na pracę? Moim zdaniem już ją odbyłem? Dodam, że nie byłem karany za żadne wykroczenia drogowe, a pojazd jest mi potrzebny w pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów ze względu na pracę

Ukaranie za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu na podstawie Kodeksu wykroczeń

Okoliczności podane przez Pana wskazują na to, że ukaranie Pana za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu nastąpiło na podstawie Kodeksu wykroczeń (K.w.). Zgodnie bowiem z art. 29 K.w.:

„§ 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

§ 4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.”

Ubieganie się o zmianę sposobu wykonywania kary

Zgodnie z art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego może ubiegać się Pan o zmianę sposobu wykonywania tego środka karnego. Sąd może orzec, iż skazany po upływie połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, będzie mógł prowadzić wyłącznie pojazdy mechaniczne, które są wyposażone w blokadę alkoholową.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Podstawowym warunkiem ubiegania się o tę zmianę jest wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru (w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat). Jeżeli ten warunek jest spełniony, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku sąd orzeka o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową spełniającą odpowiednie normy, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne.

Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Z odpowiednim wnioskiem należy wystąpić do sadu, który wydał wyrok w sprawie.

Ważne jest, aby skazany uprawdopodobnił konieczność posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów, np. ze względu na charakter wykonywanej pracy, dojazd do pracy, opiekę nad małoletnimi dziećmi czy opiekę nad osobą bliską. Te fakty należy udowodnić, w szczególności załączając do wniosku stosowne dokumenty.

Powinien Pan zatem do wniosku dołączyć dokumenty, które potwierdzą fakt, że samochód jest dla Pana niezbędny do pracy, na przykład proszę dołączyć umowę o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl