Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skierowanie na badania i egzamin

Autor: Katarzyna Siwiec

Niedawno trzymałem 8 punktów za przekroczenie prędkości. W trakcie kontroli policjant nie poinformował mnie o liczbie posiadanych punktów. Po kontroli otrzymałem prawo jazdy i mandat. Po tygodniu poprosiłem policję o sprawdzenie liczby posiadanych punktów, było ich 18. Wczoraj otrzymałem zawiadomienie o posiadaniu 26 punktów i skierowaniu na badania oraz egzamin.  Czy taka sytuacja uprawnia mnie do odwołania decyzji i przystąpienia do szkolenia w celu „zdjęcia” punktów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie wydaje mi się, aby z tego powodu uwzględniono Pana odwołanie, już tłumaczę dokładnie, dlaczego.

Otóż zgodnie z art. 130 ustawy 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym:

„Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.

1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 – 20 punktów.

3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy”.

Osoba zainteresowana, tak jak Pan, oczywiście ma prawo uzyskać od policji informacje o wpisach. Informacji tych udziela się ustnie bezpośrednio w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji. Można też żądać zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – tak § 9 rozporządzania z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Pan o taką informację się zwrócił i ją otrzymał, tyle że niestety nieaktualną. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, że niestety w przepisie nie został wskazany termin, w jakim Policja ma obowiązek umieścić dane o punktach karnych w ewidencji, stąd zdarza się, że dane są nieaktualne. Są to bowiem jedynie czynności materialno-techniczne. I tak np. w wyroku z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1152/09, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „dokonywany przez organy Policji wpis do ewidencji ma charakter deklaratoryjny, a ilość ujawnionych punktów karnych jest pochodna od stwierdzenia – stosownym mandatem – naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wskutek różnych przyczyn organizacyjnych, czy technicznych wpisanie punktów karnych do ewidencji może być oddalone w czasie od dnia popełnienia wykroczenia”.

Niestety decydujący dla przypisania punktów karnych jest moment popełnienia wykroczenia, a nie wpisu punktów do ewidencji. Aby nie być w tym zakresie gołosłowną, pozwolę sobie zacytować Panu poniżej stosownej wyroku sądów administracyjnych:

W Gliwicach (sygn. akt II SA/GI 25/08):

„Dla prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego istotną datą jest data naruszenia przepisów ruchu drogowego, a nie data ściśle technicznej czynności jaką jest dokonanie wpisu tego naruszenia”.

W Warszawie (sygn. akt VIII SA/Wa 148/10)”

„Dla prowadzenia ewidencji kierowców istotną datą jest data naruszenia przepisów ruchu drogowego, a nie data technicznej czynności jaką jest dokonanie wpisu tego naruszenia”.

Niestety zatem mogło się zdarzyć tak, że ewidencja nie była aktualna na dzień, gdy Pan pytał o liczbę przypisanych mu punktów karnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl