Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skazany przez sąd na grzywnę a karalność

Autor: Jakub Bonowicz

Zostałem skazany przez sąd I instancji za wykroczenie na grzywnę w wysokości 1000 zł w związku z naruszeniem art. 51 ust. 2 pkt 14 ustawy o broni i amunicji. Jako organizator polowania (prezes koła zarządu łowieckiego) z udziałem cudzoziemców dopiero na 3 dni przed polowaniem powiadomiłem właściwego komendanta wojewódzkiego policji o planowanej dacie polowania. Powinienem był takie zawiadomienie wystosować na 7 dni przed terminem, czym nie dopełniłem obowiązku. Czy to skazanie będzie widnieć w „rejestrze skazanych”, czy nadal jestem „osobą niekaraną”? Mogę jeszcze odwoływać się od tego wyroku, ale dam sobie z tym spokój, jeśli nie będę figurował jako osoba „skazana”. Wydaje mi się, że potraktowano mnie zbyt surowo, tym bardziej że funkcja prezesa jest całkowicie społeczna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skazany przez sąd na grzywnę a karalność

Obowiązki organizatora polowania z udziałem cudzoziemców

Podstawą prawną ukarania Pana są przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (dalej „ustawa”). Oto ich treść:

Art. 42. [Turystyka łowiecka i sporty strzeleckie cudzoziemców]

„2b. Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców przekazuje – co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej – komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej, pisemną informację o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej oraz przybliżonej liczbie uczestników.”

Art. 51. [Naruszenia przepisów będące wykroczeniami]

1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w nich udział.”

Wykroczenie, przestępstwo, Krajowy Rejestr Skazanych

Odpowiadając na Pana pytanie, czy ukaranie spowoduje wpisanie Pana do rejestrze skazanych, informuję, że nie będzie Pan widniał w tym rejestrze. Wskazać bowiem należy, że został Pan skazany za wykroczenie, a nie za przestępstwo. Z założenia wykroczenie jest zachowaniem bezprawnym o szkodliwości społecznej niższej niż znikoma. Do rejestru skazanych wpisuje się dane osoby prawomocnie skazanej za wykroczenie na karę aresztu. W przypadku orzeczenie wyłącznie kary grzywny, dane takiej osoby (w tym Pana) nie zostają wpisane do Krajowego Rejestru Karnego. Wskazać można, że w innym przypadku wszyscy kierowcy, którzy otrzymali mandat karny, np. za przekroczenie prędkości, również powinni być wpisani do takiego rejestru, co jest oczywiście jawnym absurdem.

Art. 1. [Utworzenie Rejestru; dane gromadzone w Rejestrze]

„1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej »Rejestrem«.

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628).”

Zatarcie ukarania

Wskazać jednak należy, że pomimo tego, że nie zostanie Pan wpisany do Krajowego Rejestru Karnego, to będzie Pan osobą ukaraną. Kwestie zatarcia ukarania reguluje art. 46 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z którym po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary ukaranie takie uważa się za niebyłe (w takiej sytuacji powstaje fikcja prawna, w której przyjmuje się, że nigdy nie został Pan ukarany).

Art. 46. [Zatarcie ukarania]

§ 1. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.

§ 2. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w § 1 popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie.

§ 3. Jeżeli orzeczono środek karny, uznanie ukarania za niebyłe nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania.”

Podnieść jednak należy, że w polskim porządku prawnym nie zostało zdefiniowane pojęcie osoby karanej, do której można by odnieść Pana wątpliwości. Z tego też powodu konieczne jest sięgnięcie po instytucję wpisu do Krajowego Rejestru Karnego (powoływane na początku odpowiedzi), w którym ujawnia się fakt skazania za przestępstwo lub kwalifikowane postaci wykroczeń (skazanie na karę aresztu). Zaświadczenie z rejestru, w którym stwierdza się brak wpisu osoby ubiegającej się o jego wydanie, przesądza o posiadaniu de facto statusu osoby niekaranej.

Mandat za wykroczenie

Podsumowując: zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Karnym w przypadku przyjęcia rozstrzygnięcia sądu i uiszczeniu grzywny, dalej nie będzie Pan figurował w Krajowym Rejestrze Karnym co de facto przesądza o Pana statusie osoby niekaranej. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z powoływanymi przepisami Kodeksu wykroczeń faktyczne zatarcie ukarania zostanie uznane za niebyłe dopiero po 2 latach od wykonania kary. Nie analizowaliśmy przedmiotowej sprawy w kontekście przepisów postępowania dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim, gdyż nie było to przedmiotem pytania. Podnieść również należy, że w życiu codziennym fakt ukarania za wykroczenie nie ma większego znaczenia dla ukaranego, większość społeczeństwa została ukarana mandatem karnym w swoim życiu. W odniesieniu do ewentualnej apelacji od wyroku, jaką może Pan złożyć, warto podnieść, że w treści art. 51 ustawy nie został wskazany termin, w jakim powinien Pan wskazać informacje Komendantowi Policji, a odpowiedzialność za wykroczenie wyraźnie wskazuje, że karze podlega ten, kto nie poinformował Komendanta, a nie precyzuje terminu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl