Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy najmu przez właściciela z powodu konfliktu z prawem

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-11-22

Wynajmowałam dom wraz z moim partnerem, jednak umowa najmu była wyłącznie na mnie. Partner wszedł w konflikt z prawem – w piwnicy domu przechowywał jakieś nielegalne rzeczy, o czym nie miałam pojęcia. Policja zatrzymała do wyjaśnienia i jego, i mnie. Zwolniono nas po 48 godzinach. Po powrocie do wynajmowanego domu zastałam zamknięte drzwi i wymienione zamki. Właściciel przez tydzień nie chciał mnie wpuścić do środka, gdzie były wszystkie moje rzeczy i wymusił na mnie oświadczenie, że jestem mu winna pieniądze za rzekome straty. Po tym, jak rozwiązał umowę i wydał rzeczy, okazało się, że pewnych przedmiotów brakuje. Czy mogę takie jego postępowanie zaskarżyć i zażądać odszkodowania? Umowa najmu oczywiście cały czas była w mocy, a wszystkie opłaty uregulowane.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy najmu przez właściciela z powodu konfliktu z prawem

Naganne zachowanie właściciela mieszkania - wymiana zamków podczas nieobecności

Łączyła Panią w właścicielem umowa najmu, która została jednostronnie przez niego zerwana. Toczące się postępowanie karne w żaden sposób do tego nie upoważnia właściciela mieszkania, jak i do podjęcia opisanych przez Panią działań, czyli włamania się do mieszkania i wymiany zamków oraz szantażowania Pani w celu wymuszenia podpisania oświadczenia. W mojej ocenie dokonała Pani prawidłowej kwalifikacji prawnej czynów, gdyż wydaje się że wypełniają one zarówno przesłanki przestępstwa zakłócenia miru domowego (art. 193 Kodeksu karnego), jak i do przestępstwa określonego w art. 191 Kodeksu karnego (K.k.).

Co więcej, ze względu na zaginięcie pewnych przedmiotów z zajmowanego przez Panią mieszkania, rozważyłbym także kwalifikację prawną czynu jako kradzieży z włamaniem, tj. przestępstwa określonego w art. 279 K.k.

Jeśli chodzi o roszczenia odszkodowawcze, to te mogą być oparte na dwojakich podstawach. Po pierwsze, ze względu na jednostronne zerwanie umowy właściciel mieszkania może zostać pociągnięty do odpowiedzialności kontraktowej z art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Dochodzenie wyrównania szkody od właściciela mieszkania

Może Pani zatem dochodzić wyrównania szkody, jaką poniosła Pani na skutek niedotrzymania przez właściciela postanowień umowy. Po drugie, istnieje także możliwość żądania zadośćuczynienia (zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu wyrównanie doznanej krzywdy o charakterze niematerialnym) – za naruszenie Pani dóbr osobistych, opisanych w art. 23 K.c., do których zalicza się także nietykalność mieszkania. Roszczenia z tytułu naruszenia owej nietykalności może oprzeć Pani na przepisie art. 24 K.c.:

„Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Interwencja policji w mieszkaniu i skierowanie wniosku do sądu o ukaranie za zakłócanie spokoju

W zeszłym tygodniu nastąpiła interwencja policji w moim mieszkaniu. Sąsiad zadzwonił po policję i zgłosił, że w mieszkaniu są krzyki....

 

Obrażenie osoby w wiadomości prywatnej

Obrażenie osoby w wiadomości prywatnej

Kilka miesięcy temu pożyczyłam znajomemu pewną kwotę na procent. Miał ją oddać w całości, a oddaje na raty, i to niewielkie....

Konsekwencje wpłacania 10% kwoty alimentów

Konsekwencje wpłacania 10% kwoty alimentów

Mam zasadzone alimenty w wysokości 700 zł, a wpłacam 70, czyli 10%, bo na tyle mnie stać. Czy mogę mieć za to sprawę karna i jaki mogę mieć...

Naruszenie nietykalności osobistej podczas szarpaniny

Naruszenie nietykalności osobistej podczas szarpaniny

Po licznych wyzwiskach, które brat usłyszał od naszej ciotki, brat nie wytrzymał – doszło do szarpaniny i brat ją popchnął. Ciotka upadła, ale...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »