Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyznanie się do kradzieży sprzed lat

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-08-07

Kilka lat temu niespełna 17-letni chłopiec ukradł z domu rodzinnego biżuterię. Młodzieniec nie miał łatwego dzieciństwa, albowiem rodzina znęcała się nad nim psychicznie. Rodzice już nie żyją. Sprawca rozważa zgłoszenie się na policję i przyznanie się do tej kradzieży. Jaka kara by mu za to groziła i czy nie nastąpiło przedawnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach o nieletnich.

Z uwagi na wiek do sprawcy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu karnego, albowiem zgodnie z art. 10 § 1 K.k. – na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Co prawda ustawodawca przyjmuje wyjątki, ale z uwagi na to, że kradzież to czyn z art. 278 § 1 K.k., nie mają one zastosowania. Zgodnie bowiem z art. 10 § 2 K.k nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

Tym samym zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o nieletnich. Należy jednak wskazać, iż przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach o nieletnich nie regulują kwestii przedawnienia, co powoduje, że zastosowanie znajdą przepisy ogólne K.k. Mamy w tym zakresie odesłanie do przepisów K.k., mimo że przepisy dotyczące wymiaru i rodzaju kary nie mają zastosowania.

Czyn z art. 278 § 1 K.k. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a zatem przedawnienie czynu następuje z upływem 10 lat od dnia popełnienia czynu zabronionego, jednakże jeżeli w okresie, o którym mowa, wszczęto postępowanie, karalność przestępstwa ustaje z upływem 10 lat, od zakończenia tego okresu – co daje łącznie 20 lat.

Czyn może być nadto zakwalifikowany jako czyn mniejszej wagi – art. 278 § 3 K.k. – wówczas podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W takiej sytuacji pierwotny okres przedawnienia wynosi 5 lat, a dodatkowy po wszczęciu postępowania – 10 lat, co łącznie daje 15 lat.

W mojej ocenie, jeżeli od dnia kradzieży minęło więcej niż 3-4 lata, nie oczekiwałbym, że sprawca zostanie ustalony, chyba że na miejscu zabezpieczono ślady biologiczne, które podczas np. zatrzymania młodzieńca zostaną pobrane i porównane.

Przyznanie się do winy spowoduje, że sąd będzie miał prawo sprawcę ukarać. Przechodząc do kar, należy wskazać, że wobec nieletnich sąd rodzinny może:

 1. udzielić upomnienia;
 2. zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
 3. ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
 4. ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. zastosować nadzór kuratora;
 6. skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. orzec zakaz prowadzenia pojazdów;
 8. orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
 9. orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
 10. orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;
 11. zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Pozwolę sobie jednak wskazać, iż zastanowiłbym się, czy w ogóle mamy do czynienia z kradzieżą, jeżeli syn był spadkobiercą po swoich rodzicach.

Naprawienie szkody i zgłoszenie się sprawcy na policję na pewno znacznie złagodzi konsekwencje, które mogą ograniczyć się np. do kuratora.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co mi grozi za pobicie?

Po imprezie (na której spożywany był alkohol) pokłóciłem się z kolegą. W pewnym momencie on mnie uderzył, a ja mu oddałem. Moje uderzenie...

Dziecko wbiegło pod samochód, konsekwencje dla kierowcy

Wczoraj rano ok. godz. 7.45 jechałam do pracy i doszło do wypadku. Dziecko wbiegło mi pod koła samochodu. Przejeżdżałam przez miejscowość, miałam na...

Potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych - jaka kara?

Potraciłam nieumyślnie pieszego na przejściu dla pieszych. Wezwałam pogotowie i przyznałam się do winy. Od policjantów dowiedziałam się, że...

Drobna kradzież w pracy i wygórowana kara umowna

Zawarłem umowę-zlecenie z firmą X na świadczenie usług przy rozładunkach dla pewnego supermarketu. Zostałem przyłapany na kradzieży – zjadłem...

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy?

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy? Jestem kierownikiem marketu, sprawa jest o zniszczenie mienia, nie jest związana z praca. Czy pracodawca musi mnie...

Odwołanie od wyroku nakazowego za zniszczenie mienia

Odwołanie od wyroku nakazowego za zniszczenie mienia

Dostałam wyrok nakazowy za zniszczenie mienia - 80 stawek po 10 zł. Odwołuje się od niego, by warunkowo umorzyć postępowanie. Zapłaciłam dobrowolnie...

Znalezienie i korzystanie z telefonu komórkowego

Mama rok temu znalazła na przystanku telefon bez karty i danych. Zaczęła go użytkować. Na początku kwietnia do pracy przyszła policja, konfiskując...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »