Kategoria: Sprawca

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyznanie się do kradzieży sprzed lat

Marek Gola • Opublikowane: 2019-08-07

Kilka lat temu niespełna 17-letni chłopiec ukradł z domu rodzinnego biżuterię. Młodzieniec nie miał łatwego dzieciństwa, albowiem rodzina znęcała się nad nim psychicznie. Rodzice już nie żyją. Sprawca rozważa zgłoszenie się na policję i przyznanie się do tej kradzieży. Jaka kara by mu za to groziła i czy nie nastąpiło przedawnienie?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach o nieletnich.

Z uwagi na wiek do sprawcy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu karnego, albowiem zgodnie z art. 10 § 1 K.k. – na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Co prawda ustawodawca przyjmuje wyjątki, ale z uwagi na to, że kradzież to czyn z art. 278 § 1 K.k., nie mają one zastosowania. Zgodnie bowiem z art. 10 § 2 K.k nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

Tym samym zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o nieletnich. Należy jednak wskazać, iż przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach o nieletnich nie regulują kwestii przedawnienia, co powoduje, że zastosowanie znajdą przepisy ogólne K.k. Mamy w tym zakresie odesłanie do przepisów K.k., mimo że przepisy dotyczące wymiaru i rodzaju kary nie mają zastosowania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Czyn z art. 278 § 1 K.k. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a zatem przedawnienie czynu następuje z upływem 10 lat od dnia popełnienia czynu zabronionego, jednakże jeżeli w okresie, o którym mowa, wszczęto postępowanie, karalność przestępstwa ustaje z upływem 10 lat, od zakończenia tego okresu – co daje łącznie 20 lat.

Czyn może być nadto zakwalifikowany jako czyn mniejszej wagi – art. 278 § 3 K.k. – wówczas podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W takiej sytuacji pierwotny okres przedawnienia wynosi 5 lat, a dodatkowy po wszczęciu postępowania – 10 lat, co łącznie daje 15 lat.

W mojej ocenie, jeżeli od dnia kradzieży minęło więcej niż 3-4 lata, nie oczekiwałbym, że sprawca zostanie ustalony, chyba że na miejscu zabezpieczono ślady biologiczne, które podczas np. zatrzymania młodzieńca zostaną pobrane i porównane.

Przyznanie się do winy spowoduje, że sąd będzie miał prawo sprawcę ukarać. Przechodząc do kar, należy wskazać, że wobec nieletnich sąd rodzinny może:

 1. udzielić upomnienia;
 2. zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
 3. ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
 4. ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. zastosować nadzór kuratora;
 6. skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. orzec zakaz prowadzenia pojazdów;
 8. orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
 9. orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
 10. orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;
 11. zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Pozwolę sobie jednak wskazać, iż zastanowiłbym się, czy w ogóle mamy do czynienia z kradzieżą, jeżeli syn był spadkobiercą po swoich rodzicach.

Naprawienie szkody i zgłoszenie się sprawcy na policję na pewno znacznie złagodzi konsekwencje, które mogą ograniczyć się np. do kuratora.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »