Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2017-06-26

Przechodziłem przez jezdnię poza przejściem dla pieszych w odległości mniejszej aniżeli 100 metrów od skrzyżowania, na którym jest przejście dla pieszych. Moim zdaniem nie spowodowałem zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż z jednej strony nie jechał żaden pojazd, a z drugiej strony pojazdy zatrzymały się, umożliwiając mi bezpieczne przejście. Nadmieniam, że z racji mojego inwalidztwa mam trudności w poruszaniu się. Po dojściu do samochodu pojawił się radiowóz i policjant chciał mnie ukarać mandatem. Odmówiłem i sprawa trafi do sądu. Czy i jak mam się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesłanki, które Pan podaje: tj. niespowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także osobiste właściwości Pana utrudniające wybór prawidłowego zachowania, tj. inwalidztwo, mogą (ale nie muszą – to zależy od oceny konkretnego sądu) wpłynąć na decyzję sądu. Jeśli sąd oceni, że nie można Pana czynowi przypisać społecznej szkodliwości, powinien Pana uniewinnić (art. 63 par. 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Jeśli natomiast oceni, że szkodliwość czynu była niewielka, może odstąpić od ukarania i zastosować jedynie środki oddziaływania społecznego (art. 39 Kodeksu wykroczeń). Istotne bowiem pozostaje, że aby doszło do popełnienia wykroczenia, czyn musi mieć cechę społecznej szkodliwości:

„Art. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

§ 2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.”

Podaje się np., że: „Jeżeli zatem np. prowadzący pojazd, wracając w późnych godzinach nocnych do domu, zatrzymuje się, aby nabyć produkty żywnościowe na posiłek, przy sklepie całodobowym, mimo że umieszczono tam zakaz zatrzymywania się, to narusza art. 92 § 1. Ale na czym ma polegać szkodliwość społeczna jego zachowania? Przepis art. 92 umieszczony jest wśród przepisów przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji, zatem to one są tu przedmiotem ochrony, jednak podane okoliczności wskazują, że ani porządek, ani bezpieczeństwo w komunikacji, z uwagi na porę, w jakiej nastąpiło zatrzymanie pojazdu, nie doznają tu żadnego uszczerbku. Nie można zaś szkodliwości społecznej czynu sprowadzić jedynie do faktu samego naruszenia przez daną osobę przepisu, skoro sens tej normy, jej ratio legis i dobra, które ma ona chronić, nie zostały naruszone, a naruszenie przepisu to bezprawność zachowania, zaś art. 1 § 1 żąda jeszcze szkodliwości społecznej tego konkretnego zachowania” (tak: T. H. Grzegorczyk, Komentarz do art. 1 kodeksu wykroczeń, teza 8, Lex).

„Zatem nie jest wykluczone ustalenie, że czyn będący formalnie bezprawnym, jako naruszający normy prawa wykroczeń, wypełniający znamiona określonego wykroczenia, może być pozbawiony cechy społecznej szkodliwości, a tym samym nie stanowić jednak wykroczenia (podobnie np. T. Bojarski (w:) T. Bojarski, J. Michalska-Warius, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007, s. 29)” (j.w.).

Jeśli jednak sąd stwierdzi, że w Pana zachowaniu można dopatrzeć się społecznej szkodliwości (samochody jednak musiały się zatrzymać, by mógł Pan przejść), winien Pana sytuację mieć na uwadze przy wymierzaniu kary – Pana inwalidztwo powinno przemawiać za wymierzeniem kary w dolnej granicy zagrożenia. Zgodnie z art. 33 K.w.:

„Art. 33. § 1. Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.

§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.

§ 3. Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:

1) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych;

2) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;

3) działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;

4) prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy;

5) przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.

§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:

1) (uchylony)

2) działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;

3) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;

4) (uchylony)

5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie;

6) chuligański charakter wykroczenia;

7) działanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka;

8) popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca powinien okazać szczególne względy;

9) popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do środków karnych.”

Z jednej strony powinien Pan zatem w postępowaniu przed sądem dowodzić, że bezpieczeństwo i porządek w komunikacji nie zostały naruszone, z drugiej – w razie przeciwnego stwierdzenia – prosić o odstąpienie od ukarania i zastosowanie jedynie środków oddziaływania społecznego (np. uroczyste zapewnienie, że więcej Pan takiego czynu nie popełni). Dla poparcia swojego stanowiska powinien Pan wykazać działanie Pana pod wpływem ciężkich warunków osobistych, a także Pana nienaganny tryb życia, wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, w szczególności w pracy, ewentualnie ciężką sytuację materialną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »