Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczenie samochodu i kolizja a wypłata odszkodowania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-05-10

Czy w przypadku pożyczenia samochodu i kolizji firma ubezpieczeniowa może odmówić mi wypłaty odszkodowania, w przypadku jeśli mój pojazd został uszkodzony przez inny pojazd w zdarzeniu drogowym (na miejscu była policja – wina drugiego kierowcy)? Osobą, która dokonała krótkotrwałego użycia pojazdu, jest osoba najbliższa - syn. Syn pożyczył samochód aby podjechać załatwić sprawy i podczas jazdy miał kolizję. Czy firma może wyprzeć się odpowiedzialności, twierdząc, że w takim przypadki roszczenia o naprawę mogę kierować do syna, czy też ubezpieczyciel ma obowiązek pomimo to wypłacić mi odszkodowanie za mój pojazd z OC sprawcy? Czy taki przypadek odmowy reguluje jakiś przepis, czy też odmowa jest sprzeczna z warunkami odpowiedzialności OC? Dodam, że syn nie miał odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pożyczenie samochodu i kolizja a wypłata odszkodowania

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dochodzenie zwrotu wypłaconego odszkodowania

W mojej ocenie działanie towarzystwa ubezpieczeń nie jest zgodnie z przepisami, bowiem istotne znaczenia ma tu przepis art. 43 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią „zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia”.

Korzystanie z pożyczonego pojazdu bez uprawnień

Proszę zwrócić uwagę na pkt 3, który mówi o braku wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem. Tym samym, o ile ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczenie, może domagać się jego zwrotu od Pańskiego syna na zasadach regresu i na pewno o ile doszłoby do sprawy sądowej, takowy regres by uzyskał. Artykuł 43 ustawy przyznaje zakładowi ubezpieczeń prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych m.in. wówczas, jeżeli kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Uprawnienie takie przysługuje także zawsze ubezpieczycielowi w razie winy umyślnej kierowcy – sprawcy szkody, a więc w odniesieniu do kierowcy pracownika wtedy, gdy nie odpowiada za niego pracodawca.

Jest to tzw. regres nietypowy, będący zwrotnym roszczeniem ubezpieczyciela do strony stosunku ubezpieczeniowego, inny niż regres przewidziany w art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego do osoby trzeciej, która wyrządziła szkodę ubezpieczonemu. Przepis art. 43 ustawy, według jego brzmienia, skierowany jest do wszystkich kierowców niezależnie od ich pracowniczego statusu. Uprawienie ubezpieczyciela przewidziane w art. 43 pkt 3 nie jest zależne od istnienia związku przyczynowego między brakiem uprawnienia do kierowania pojazdem w chwili wypadku a powstałą szkodą. W piśmiennictwie podkreśla się trafnie, że art. 43 ustawy jest przepisem o charakterze prewencyjno-represyjnym, spełniającym funkcję wychowawczą i z tych ważnych względów dopuszczającym wyjątek od zasady przejęcia przez ubezpieczyciela ciężaru naprawienia szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego, który zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Nie dostrzegam zatem podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »