Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych - jaka kara?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-06-26

Potraciłam nieumyślnie pieszego na przejściu dla pieszych. Wezwałam pogotowie i przyznałam się do winy. Od policjantów dowiedziałam się, że mężczyzna ma złamaną nogę i rękę i będzie operowany. Jaka kara mi grozi za potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych?

Niestety nie wiem, czy zostało Pani zatrzymane prawo jazdy, jednak postaram się opisać cały problem w oparciu o moje doświadczenie w tym zakresie.

Zgodnie z treścią art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym prawo jazdy może zostać zatrzymane za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, iż zatrzymanie prawa jazdy w takim przypadku ma charakter fakultatywny. Co więcej, zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

1) prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu;

2) w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Zgodnie natomiast z art. 86 § 1 K.w., kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny. Zgodnie z § 3 w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Przyjmuje się, że w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie prawa jazdy powinno nastąpić tylko w przypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zostanie orzeczony zakaz kierowania pojazdami.

Zgodnie z opinią doktryny, punktem wyjścia przy badaniu znamion wykroczenia z art. 86 K.w. jest stwierdzenie niezachowania należytej ostrożności. Przez należytą ostrożność rozumie się zwykle takie zachowanie uczestników ruchu lub innych osób, które – uwzględniając wszystkie istniejące w danym momencie okoliczności – wyłącza, a w każdym razie minimalizuje, możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo, gdy ustawa tego wymaga, szczególną ostrożność. Z takiego ujęcia wynika, że należyta ostrożność to zarówno ostrożność zwykła, jak i szczególna ostrożność w sytuacji, w której przepisy wymagają zachowania takiej szczególnej ostrożności.

Dlatego też zastosowanie powyższego będzie wynikało z zawinienia – czy doszło do niezachowania należytej ostrożności z Pani winy, czy też może z zawinienia pieszego.

Pomijając jednak powyższe rozważania, które są możliwe po wnikliwej analizie, pragnę zauważyć na obrażenia, które odniósł pieszy – a więc złamania i konieczna operacja.

Zgodnie bowiem z treścią art. 177 § 1 K.k. „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Mając natomiast na uwadze art. 157 § 1 K.k. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Mamy tu przykład tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu, co oznacza takie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwa powyżej 7 dni, ale nie mieści się w kategorii ciężkiego uszczerbku.

Aby przypisać winę ponownie należy określić, czy sprawca naruszył reguły ostrożności. Zgodnie z wyrokiem SN z 1.12.2000 r. (IV KKN 509/98, OSNK 2001, Nr 5-6, poz. 45): „Spowodowanie przez sprawcę skutku jako element strony przedmiotowej czynu zabronionego musi być następstwem naruszenia zasad ostrożności. Nie każde jednak naruszenie reguł ostrożności pozwala na przypisanie sprawcy tego naruszenia popełnienia przezeń czynu zabronionego, a zwłaszcza spowodowanie określonego w ustawie skutku. W takich wypadkach pomocne są kryteria koncepcji obiektywnego przypisania, która stanowi ważną kategorię, służącą do ustalenia i uzasadnienia (a jednocześnie racjonalnego ograniczenia) zakresu odpowiedzialności karnej sprawcy. Samo ustalenie związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a skutkiem przestępnym nie jest wystarczającym warunkiem obiektywnego przypisania tego skutku danemu sprawcy. Nauka o obiektywnym przypisaniu posługuje się różnymi, teleologicznie ujętymi regułami przypisania skutku, spośród których najważniejszą rolę odgrywa reguła urzeczywistnienia stworzonego przez sprawcę niedozwolonego niebezpieczeństwa. W myśl tej reguły – kauzalne spowodowanie skutku może być tylko wtedy przypisane sprawcy, jeżeli urzeczywistniało się w nim niebezpieczeństwo, któremu zapobiec miało zachowanie naruszonego obowiązku ostrożności”.

Z uwagi na powyższe, konsekwencje niniejszego zdarzenia zależą w dużej mierze od skutków (a więc obrażeń potrąconego) oraz okoliczności zdarzenia (kto zawinił i kto naruszył reguły ostrożności).

Jako wykroczenie z art. 86 K.w. będzie więc traktowane zdarzenie, gdy poszkodowany nie doznał praktycznie obrażeń ciała.

Natomiast w opisanym przez Panią przypadku, a więc widocznych obrażeń, zdarzenie może zostać zakwalifikowane z art. 177 § 1 K.k., chyba że obrażenia zostaną zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu – wtedy następuje odesłanie do paragrafu 2 powyższej regulacji.

Jeżeli zdarzenie zostanie zakwalifikowane przez sąd w oparciu o przepisy Kodeksu karnego, to sąd również może orzec zakaz prowadzenia pojazdów (art. 42 K.k.), gdyż stanowi to jeden ze środków karnych.

Jednak jest to jedynie środek karny fakultatywny, a więc zależny od okoliczności sprawy i uznania sądu.

Ponadto, pokrzywdzony w toku postępowania przed sądem może zgłosić wniosek o naprawienie powstałej szkody przez zapłatę na jego rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Firma windykacyjna grozi postępowaniem karnym i listem gończym, co robić?

Przebywam we Francji, niestety w Polsce mam niespłacone długi. Próbowałam się „oddłużać”, wniosłam o upadłość konsumencką, ale...

Co grozi za próbę zakupu nielegalnego dokumentu?

Znalazłem ogłoszenie o załatwianiu legalnego prawa jazdy i skusiłem się na nie. Przelałem pieniądze i okazało się, że sprzedawca jest...

Co grozi za odjechanie z miejsca wypadku bez poszkodowanych?

Nocą, przy próbie zjazdu z ronda wpadłem w poślizg i uderzyłem w barierkę oddzielającą dwa pasy ruchu. Mimo to auto było nadal sprawne,...

Dziecko wbiegło pod samochód, konsekwencje dla kierowcy

Wczoraj rano ok. godz. 7.45 jechałam do pracy i doszło do wypadku. Dziecko wbiegło mi pod koła samochodu. Przejeżdżałam przez miejscowość, miałam na...

Drobna kradzież w pracy i wygórowana kara umowna

Zawarłem umowę-zlecenie z firmą X na świadczenie usług przy rozładunkach dla pewnego supermarketu. Zostałem przyłapany na kradzieży – zjadłem...

Przyznanie się do kradzieży sprzed lat

Kilka lat temu niespełna 17-letni chłopiec ukradł z domu rodzinnego biżuterię. Młodzieniec nie miał łatwego dzieciństwa, albowiem rodzina znęcała...

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy?

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy? Jestem kierownikiem marketu, sprawa jest o zniszczenie mienia, nie jest związana z praca. Czy pracodawca musi mnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »