Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych - jaka kara?

Autor: Katarzyna Bereda

Potraciłam nieumyślnie pieszego na przejściu dla pieszych. Wezwałam pogotowie i przyznałam się do winy. Od policjantów dowiedziałam się, że mężczyzna ma złamaną nogę i rękę i będzie operowany. Jaka kara mi grozi za potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie wiem, czy zostało Pani zatrzymane prawo jazdy, jednak postaram się opisać cały problem w oparciu o moje doświadczenie w tym zakresie.

Zgodnie z treścią art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym prawo jazdy może zostać zatrzymane za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, iż zatrzymanie prawa jazdy w takim przypadku ma charakter fakultatywny. Co więcej, zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

1) prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu;

2) w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Zgodnie natomiast z art. 86 § 1 K.w., kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny. Zgodnie z § 3 w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Przyjmuje się, że w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie prawa jazdy powinno nastąpić tylko w przypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zostanie orzeczony zakaz kierowania pojazdami.

Zgodnie z opinią doktryny, punktem wyjścia przy badaniu znamion wykroczenia z art. 86 K.w. jest stwierdzenie niezachowania należytej ostrożności. Przez należytą ostrożność rozumie się zwykle takie zachowanie uczestników ruchu lub innych osób, które – uwzględniając wszystkie istniejące w danym momencie okoliczności – wyłącza, a w każdym razie minimalizuje, możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo, gdy ustawa tego wymaga, szczególną ostrożność. Z takiego ujęcia wynika, że należyta ostrożność to zarówno ostrożność zwykła, jak i szczególna ostrożność w sytuacji, w której przepisy wymagają zachowania takiej szczególnej ostrożności.

Dlatego też zastosowanie powyższego będzie wynikało z zawinienia – czy doszło do niezachowania należytej ostrożności z Pani winy, czy też może z zawinienia pieszego.

Pomijając jednak powyższe rozważania, które są możliwe po wnikliwej analizie, pragnę zauważyć na obrażenia, które odniósł pieszy – a więc złamania i konieczna operacja.

Zgodnie bowiem z treścią art. 177 § 1 K.k. „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Mając natomiast na uwadze art. 157 § 1 K.k. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Mamy tu przykład tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu, co oznacza takie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwa powyżej 7 dni, ale nie mieści się w kategorii ciężkiego uszczerbku.

Aby przypisać winę ponownie należy określić, czy sprawca naruszył reguły ostrożności. Zgodnie z wyrokiem SN z 1.12.2000 r. (IV KKN 509/98, OSNK 2001, Nr 5-6, poz. 45): „Spowodowanie przez sprawcę skutku jako element strony przedmiotowej czynu zabronionego musi być następstwem naruszenia zasad ostrożności. Nie każde jednak naruszenie reguł ostrożności pozwala na przypisanie sprawcy tego naruszenia popełnienia przezeń czynu zabronionego, a zwłaszcza spowodowanie określonego w ustawie skutku. W takich wypadkach pomocne są kryteria koncepcji obiektywnego przypisania, która stanowi ważną kategorię, służącą do ustalenia i uzasadnienia (a jednocześnie racjonalnego ograniczenia) zakresu odpowiedzialności karnej sprawcy. Samo ustalenie związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a skutkiem przestępnym nie jest wystarczającym warunkiem obiektywnego przypisania tego skutku danemu sprawcy. Nauka o obiektywnym przypisaniu posługuje się różnymi, teleologicznie ujętymi regułami przypisania skutku, spośród których najważniejszą rolę odgrywa reguła urzeczywistnienia stworzonego przez sprawcę niedozwolonego niebezpieczeństwa. W myśl tej reguły – kauzalne spowodowanie skutku może być tylko wtedy przypisane sprawcy, jeżeli urzeczywistniało się w nim niebezpieczeństwo, któremu zapobiec miało zachowanie naruszonego obowiązku ostrożności”.

Z uwagi na powyższe, konsekwencje niniejszego zdarzenia zależą w dużej mierze od skutków (a więc obrażeń potrąconego) oraz okoliczności zdarzenia (kto zawinił i kto naruszył reguły ostrożności).

Jako wykroczenie z art. 86 K.w. będzie więc traktowane zdarzenie, gdy poszkodowany nie doznał praktycznie obrażeń ciała.

Natomiast w opisanym przez Panią przypadku, a więc widocznych obrażeń, zdarzenie może zostać zakwalifikowane z art. 177 § 1 K.k., chyba że obrażenia zostaną zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu – wtedy następuje odesłanie do paragrafu 2 powyższej regulacji.

Jeżeli zdarzenie zostanie zakwalifikowane przez sąd w oparciu o przepisy Kodeksu karnego, to sąd również może orzec zakaz prowadzenia pojazdów (art. 42 K.k.), gdyż stanowi to jeden ze środków karnych.

Jednak jest to jedynie środek karny fakultatywny, a więc zależny od okoliczności sprawy i uznania sądu.

Ponadto, pokrzywdzony w toku postępowania przed sądem może zgłosić wniosek o naprawienie powstałej szkody przez zapłatę na jego rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl