Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poszukiwania za drobne przestępstwo

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-03-01

Siostra 2 lata temu posłużyła się legitymacją koleżanki, została spisana i wypuszczona. Teraz okazało się, że była poszukiwana listem gończym i skazana na prace społeczne. Obecnie wyrok zamieniono na 2 miesiące więzienia. Siostra mieszka za granicą, gdzie pracuje i studiuje, o niczym nie wiedziała. Czy istnieje szansa na zamianę kary na kaucję lub areszt elektroniczny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji siostry nie można zastosować tzw. kaucji, czyli poprawnie nazywając – instytucji poręczenia majątkowego. Celem poręczenia jest zapewnienie, iż oskarżony stawi się na każde wezwanie i nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania . Zgodnie z art. 266 Kodeksu postępowania karnego poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki może złożyć oskarżony albo inna osoba. Tak więc Kodeks wyraźnie wskazuje, iż poręczenie może być stosowane w toku postępowania (sądowego lub przygotowawczego) i tylko na rzecz osoby oskarżonej (podejrzanej). Osoba, wobec której wydany został wyrok, który się uprawomocnił, traci status osoby oskarżonej i zostaje osobą skazaną, wobec której stosuje się przepisy nie Kodeksu postępowania karnego, a Kodeksu karnego wykonawczego.

Nie można także zastosować dobrodziejstwa dozoru elektronicznego. Kodeks karny wykonawczy (K.k.w.) stanowi bowiem, iż „sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego,

2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,

3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,

4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,

5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne” (art. 43la).

Wobec siostry orzeczono karę ograniczenia wolności, nie zaś karę pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności jest karą zastępczą, wprowadzoną na podstawie zarządzenia sądu w wyniku nie wykonywania przez nią obowiązków wynikających ze skazania na karę ograniczenia wolności. Sama procedura dozoru elektronicznego jest dość pracochłonna i aktualnie czeka się ok. 3 miesięcy na rozpatrzenie wniosku. Dodatkowo dozór elektroniczny są to koszty związane z utrzymaniem i montażem systemu u osoby objętej tym dozorem, koszty te musiałaby pokryć siostra.

Jest jednak inna możliwość. Kodeks karny wykonawczy w art. 65a § 1 mówi, iż „sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności. Decyzja sądu o wstrzymaniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności ma charakter fakultatywny”. Celowość stosowania art. 65a § 1 jest pozostawiona ocenie sądu. Przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie wstrzymania wykonania kary zastępczej decydujące znaczenie powinna mieć ocena postawy skazanego, która uznana została za uchylanie się od odbywana kary ograniczenia wolności, świadczenia lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 Kodeksu karnego, rozmiary i formy tego uchylania się. Nie bez znaczenia powinna też być ocena właściwości i warunków osobistych skazanego. Chodzi więc o prognozowanie, na ile realne jest podjęcie przez skazanego wykonywania pracy społecznie użytecznej, ustanowionej lub wyznaczonej w postępowaniu wykonawczym. Wstrzymanie wykonania kary zastępczej nie może być orzeczone bez inicjatywy skazanego wyrażonej w złożonym oświadczeniu i nie może być wykonane przez inną osobę, czy choćby obrońcę siostry. Złożenie przez skazanego oświadczenia, o którym mowa w art. 65a § 1 K.k.w., powoduje obowiązek wszczęcia przez sąd z urzędu postępowania w przedmiocie określenia wymiaru pracy społecznej. Istota tego postępowania sprawia, że sąd musi niezwłocznie wszcząć postępowanie i wydać stosowne postanowienie. Nie jest konieczne zawiadamianie stron o terminie i celu posiedzenia. Jeżeli sąd wstrzyma wykonanie kary zastępczej i określi wymiar pozostałej do odbycia kary ograniczenia wolności, postanowienie jest wykonalne z chwilą wydania (art. 9 § 3 K.k.w.) i w dniu wydania musi być skierowane do wykonania (§ 348 ust. 1 regulaminu urzędowania sądów). Oznacza to m.in. konieczność zwolnienia skazanego w tym dniu z zakładu karnego (K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. III).

Tak więc proponuję, aby siostra wystąpiła właśnie z takim wnioskiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Więzienie za alimenty

Więzienie za alimenty

Mój brat wczoraj, podczas rutynowej kontroli został zatrzymany i umieszczony w areszcie śledczym na 43 dni. Okazało się, że brat ma zaległości...

Kara za kradzież a wyrok w zawieszeniu

Kara za kradzież a wyrok w zawieszeniu

Byłem dziś na komendzie w sprawie ustalenia kary za kradzież. Wcześniej miałem wyrok w zawieszeniu za to samo. Przyznałem się do kradzieży, także...

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Zostałem skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał mi naprawić...

Zmiana formy obowiązku wykonywania prac społecznych

Zmiana formy obowiązku wykonywania prac społecznych

Mąż został zatrzymany przez policję, jadąc po alkoholu. Sprawa trafiła do sądu. Otrzymał wyrok: karę pieniężną, zakaz prowadzenia pojazdów na okres...

Nieodrobienie prac społecznych a zamiana kary na areszt

Nieodrobienie prac społecznych a zamiana kary na areszt

Syn (19 lat) otrzymał karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne – 300 godzin (10...

Odwieszenie kary i powrót do więzienia

Czy podczas zatrzymania przez policję do kontroli drogowej osoba, która jest na warunkowym zwolnieniu i w ogóle nie posiada prawa jazdy może mieć...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »