Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Posiadanie i sprzedaż narkotyków

Autor: Marek Gola

Mój 15-letni syn załatwił koledze z klasy marihuanę. Kolega przyniósł ją do szkoły i napalił się. Została wezwana policja i u kolegi syna znaleźli marihuanę. Kolega zeznał, że sprzedał mu ją mój syn. Syn został oskarżony o posiadanie i sprzedaż narkotyków. Co mu grozi? Dodam, że nigdy nie był karany.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o nieletnich.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani syn został oskarżony o posiadanie i sprzedaż narkotyków. Zastanawia się Pani co mu za to grozi.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż Pani syn jako nieletni może jedynie, mając na uwadze zarzucany mu czyn, odpowiadać jako nieletni na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. W tej sprawie z uwagi na swój wiek rodzice, tj. opiekunowie prawni mają prawo ustanowić dla syna obrońcę, który będzie go reprezentował w sprawie i chronił jego interesów.

W mojej ocenie, zasadnym jest podjęcie obrony, albowiem bez wątpienia przedstawiony przez Panią w pytaniu opis stanu faktycznego pozwala dojść do wniosku, że niekoniecznie sprawa musi się skończyć ukaraniem syna. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, że Pani syn został przez kolegę oskarżony niezgodnie z prawdą.

Przechodząc do kar, zasadnym jest wskazanie, iż wobec nieletnich sąd rodzinny może:

1) udzielić upomnienia;

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;

5) zastosować nadzór kuratora;

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów;

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;

9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Niezwykle istotne znaczenie będzie miało dotychczasowe zachowanie syna, a także jego prognoza kryminologiczna, tj. jak postępowanie wpłynie na syna zachowanie. Nadto zachodzi pytanie, czy syn ma jakiś zatarg z drugim dzieckiem (kolegą)?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl