Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podopieczna DPS oskarża opiekunki o znęcanie, jak się bronić?

Autor: Marek Gola

Pracuję w DPS jako opiekunka. Jedna z naszych podopiecznych oskarża mnie i koleżankę o znęcenie się. Zgłosiła nas nawet na policji. Znęcanie według niej polega na tym, że wchodzimy do jej pokoju w nocy. Prawda jest taka, że w nocy robimy obchód i naszym obowiązkiem jest zajrzeć do każdego podopiecznego. Jak się obronić przed tymi oszczerstwami? Dodam, że mieszkanka choruje na schizofrenię.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podopieczna DPS oskarża opiekunki o znęcanie, jak się bronić?

Przestępstwo znęcania się

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż przestępstwo określone w art. 207 § 1 K.k. może być popełnione umyślnie i to wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Przesądza o tym użyty przez ustawodawcę zwrot „znęca się”, z którego wynika w sposób bezpośredni, iż sprawca tego czynu jest ukierunkowany na konkretne działanie, którym jest w stanie wywołać zamierzony skutek. Ponieważ przestępstwo znęcania się jest z reguły zachowaniem wielodziałaniowym, złożonym zazwyczaj z wielu elementów wykonawczych naruszających różne dobra, wszystkie te pojedyncze czynności znęcania się muszą być popełnione umyślnie (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa, z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt WA 15/2006).

W piśmiennictwie oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego pod pojęciem tym rozumie się zachowanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub cierpień moralnych. Mogą to być działania powtarzające się lub jednorazowe, charakteryzujące się intensywnością i rozciągłością w czasie (zob. A. Marek, Kodeks..., s. 394; także wyrok SN z 30 sierpnia 1971 r., I KR 149/71). O uznaniu danego czynu za znęcanie się mają decydować przesłanki o charakterze obiektywnym, a nie subiektywne odczucia pokrzywdzonego. Na takie znaczenie tego znamienia wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 6 sierpnia 1996 r., sygn. WR 102/96, stwierdzając, że: „istota przestępstwa określonego w art. 184 § 1 [k.k. z 1969 r.; obecnie art. 207 § 1 k.k.] polega na jakościowo innym zachowaniu się sprawcy, aniżeli na zwyczajnym znieważeniu lub naruszeniu nietykalności osoby pokrzywdzonej. O uznaniu za »znęcanie się« zachowania sprawiającego ból fizyczny lub »dotkliwe cierpienia moralne ofiary« powinna decydować ocena obiektywna, a nie subiektywne odczucie pokrzywdzonej. Pewne jest to, że za »znęcanie się« w rozumieniu art. 184 § 1 [k.k. z 1969 r.; obecnie art. 207 § 1 k.k.] nie można uznać zachowania się sprawcy, które nie powoduje u ofiary »poważnego bólu fizycznego lub cierpienia moralnego«, ani sytuacji, gdy między osobą oskarżoną a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego »znęcania się«. (...) Przez »znęcanie się« w rozumieniu art. 184 § 1 [k.k. z 1969 r.; obecnie art. 207 k.k.] należy rozumieć także umyślne zachowanie się sprawcy, które polega na intensywnym i dotkliwym naruszeniu nietykalności fizycznej lub zadawaniu cierpień moralnych osobie pokrzywdzonej w celu jej udręczenia, poniżenia lub dokuczenia albo wyrządzenia jej innej przykrości, bez względu na rodzaj pobudek”.

Zobacz też: Gwałt Kodeks karny

Oskarżenie opiekuna z DPS o znęcanie się nad podopiecznym

Z Pani opisu nie wynika, aby doszło do znęcenia się w jakiejkolwiek formie, tj. psychicznej czy fizycznej. Wobec tego w mojej ocenie, nawet jeżeli podopieczna była na policji, sprawa winna zakończyć się postanowieniem o odmowie wszczęcie postępowania przygotowawczego. Jednakże gdyby tak się nie stało, a policja jednak wezwała Panią do stawiennictwa w charakterze świadka (nie wyobrażam sobie wezwania Panią od razu w charakterze podejrzanej), wówczas proszę zabrać ze sobą swój zakres obowiązków z DPS i zeznać, iż gdyby nie weszła Pani w nocy do pokoju podopiecznej, wówczas nie wykonałaby Pani zadań wobec pracodawcy, a to z kolei mogłoby się skończyć rozwiązaniem z Panią umowy o pracę na zasadach wypowiedzenia. Pani jedynie realizuje swoje obowiązki, o których podopieczna, wobec powszechnie widocznego regulaminu pobytu w DPS (mniemam, że taki obowiązuje), powinna mieć wiedzę, że Pani obowiązkiem jako opiekunki jest obchód nocy, który przecież wykonywany jest w interesie i przy uwzględnieniu walorów zdrowotnych m.in. podopiecznej. Nie może być zatem mowy o przestępstwie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl