Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otwarcie działalności gospodarczej przez osobę poszukiwaną

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 2018-05-04

Czy jeżeli osoba poszukiwana listem gończym otworzy działalność gospodarcza (o ile istnieje taka możliwość), to policja bądź inny organ ścigania otrzyma o tym informacje oraz czy będą mogli pobrać od US zeznania podatkowe, a dokładnie informacje, z kim dana osoba współpracuje?

Przystępując do odpowiedzi na zadane przez Pana pytania w pierwszej kolejności należy wskazać, że sam fakt, że dana osoba poszukiwana jest listem gończym, zasadniczo nie wyklucza możliwości otworzenia działalności gospodarczej, chyba że uprzednio był już orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (np. w postępowaniu karnym lub upadłościowym).

W dalszej kolejności wskazać należy, że zarówno Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do której podlegają wpisowi przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jak i Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – do którego podlegają wpisowi pozostali przedsiębiorcy, są jawne. Oznacza to, że dane osób wpisanych do tych rejestrów publikowane są w Internecie.

Kwestie te regulują następujące przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

„Art. 38. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

Art. 8. 1. Rejestr jest jawny.

2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.

3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru”.

Co więcej, informacje o przedsiębiorcach zgromadzone w tych rejestrach są nieodpłatnie udostępniane także innym organom Państwowym, w szczególności organom ścigania.

„Art. 39a. 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań.

2. Organom państwowym, w celu realizacji ich ustawowych zadań, dane CEIDG są udostępniane nieodpłatnie, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

3. Organy państwowe, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 i 2, nie mogą przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom.

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–3 do ponownego wykorzystywania danych CEIDG stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.

„Art. 211. Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, banki, komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z urzędu. Jednocześnie powinni wskazać aktualne dane niezbędne dla dokonania wpisu w Rejestrze.

2. Sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych”.

Nie ulega zatem wątpliwości, że organy ścigania wcześniej lub później powezmą informację o prowadzonej przez osobę poszukiwaną listem gończym działalności gospodarczej.

Odnośnie zaś ostatniego pytania wskazać należy, że policja lub inne organy będą mogły wystąpić do urzędu skarbowego o udostępnienie zeznań podatkowych. Poza tym, jako przedsiębiorca osoba taka musi wystawiać faktury VAT, które dokumentują dokonywane  transakcje. W związku z powyższym można będzie łatwo ustalić, z kim dana osoba współpracuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podrobienie dokumentu w celu uzyskania kredytu

Podrobienie dokumentu w celu uzyskania kredytu

Chciałem dostać kredyt, więc na wyciągu bankowym zmieniłem kwotę przelewu na większą tym samym podrabiając dokument. Po pozytywnej weryfikacji BIK...

Parkowanie na uliczce osiedlowej

Czy na osiedlowej, wewnętrznej uliczce, która umożliwia dojazd do posesji („ślepej”), można parkować samochód?

Podejrzane interesy brata alkoholika

Mam brata alkoholika, który od wielu lat nigdzie nie pracuje. Brat jest na utrzymaniu mamy, nie ma żony ani dzieci. Ktoś go wkręcił w jakieś podejrzane...

Dożywotnio zatrzymane prawo jazdy w Polsce a ukraińskie prawo jazdy

Mam dożywotnio zatrzymane prawo jazdy w Polsce. Czy jeśli zdam egzamin na Ukrainie, będę mógł prowadzić pojazdy z ukraińskim prawem jazdy?

Wniosek o paszport dla dziecka a ukrywający się ojciec

Mój partner ma 2 wyroki, które zostały prawdopodobnie odwieszone. On jednak wyjechał i się ukrywa i jest poszukiwany. Mamy dziecko, dla którego...

Oskarżenie przez parabank o wyłudzenie kredytu

W pewnym parabanku podpisałam się innym imieniem i nazwiskiem, akceptując stare dane. Osoby tam pracujące twierdzą, że jest to próba wyłudzenia...

Mój chłopak wyzywa mnie i grozi, że mnie zniszczy

Mój chłopak wyzywa mnie i grozi, że mnie zniszczy. Powiedział, że ma kolegów, którzy są w stanie zrobić mi wszystko. Mówi, że ma kogoś...

Weryfikacja prawdziwości złożonego wniosku kredytowego

Trzy miesiące temu uzyskałam kredyt gotówkowy w wysokości 30 tys. zł. W zeszłym tygodniu u mojego pracodawcy zjawił się przedstawiciel banku,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »