Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Otwarcie działalności gospodarczej przez osobę poszukiwaną

Autor: Michał Soćko

Czy jeżeli osoba poszukiwana listem gończym otworzy działalność gospodarcza (o ile istnieje taka możliwość), to policja bądź inny organ ścigania otrzyma o tym informacje oraz czy będą mogli pobrać od US zeznania podatkowe, a dokładnie informacje, z kim dana osoba współpracuje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na zadane przez Pana pytania w pierwszej kolejności należy wskazać, że sam fakt, że dana osoba poszukiwana jest listem gończym, zasadniczo nie wyklucza możliwości otworzenia działalności gospodarczej, chyba że uprzednio był już orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (np. w postępowaniu karnym lub upadłościowym).

W dalszej kolejności wskazać należy, że zarówno Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do której podlegają wpisowi przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jak i Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – do którego podlegają wpisowi pozostali przedsiębiorcy, są jawne. Oznacza to, że dane osób wpisanych do tych rejestrów publikowane są w Internecie.

Kwestie te regulują następujące przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

„Art. 38. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

Art. 8. 1. Rejestr jest jawny.

2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.

3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru”.

Co więcej, informacje o przedsiębiorcach zgromadzone w tych rejestrach są nieodpłatnie udostępniane także innym organom Państwowym, w szczególności organom ścigania.

„Art. 39a. 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań.

2. Organom państwowym, w celu realizacji ich ustawowych zadań, dane CEIDG są udostępniane nieodpłatnie, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

3. Organy państwowe, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 i 2, nie mogą przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom.

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–3 do ponownego wykorzystywania danych CEIDG stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.

„Art. 211. Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, banki, komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z urzędu. Jednocześnie powinni wskazać aktualne dane niezbędne dla dokonania wpisu w Rejestrze.

2. Sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych”.

Nie ulega zatem wątpliwości, że organy ścigania wcześniej lub później powezmą informację o prowadzonej przez osobę poszukiwaną listem gończym działalności gospodarczej.

Odnośnie zaś ostatniego pytania wskazać należy, że policja lub inne organy będą mogły wystąpić do urzędu skarbowego o udostępnienie zeznań podatkowych. Poza tym, jako przedsiębiorca osoba taka musi wystawiać faktury VAT, które dokumentują dokonywane transakcje. W związku z powyższym można będzie łatwo ustalić, z kim dana osoba współpracuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl