Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oskarżenie ochroniarza o zniewagę

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Jestem pracownikiem ochrony, mam stosowne kwalifikacje. Niestety podczas wykonywania obowiązków służbowych zdarzył się nieprzyjemny incydent – zmuszony byłem interweniować w stosunku do klienta ochranianej firmy. Człowiek ten zachowywał się agresywnie, zarówno ja, jak i pracownik ochranianej firmy, próbowaliśmy go uspokoić, co nie przyniosło skutku. Upomnieliśmy go kilkakrotnie. Jednak on nie przestał i wykonywał niejednoznaczne ruchy rękami w moim kierunku. W końcu, w celu przeciwdziałania atakowi na ochraniane mienie i osoby, użyłem siły – chwytu, który umożliwił mi wyprowadzenie niesfornego petenta z pomieszczenia. Nie uderzyłem go. Po zdarzeniu sporządziłem notatkę i powiadomiłem przełożonych, policji nie zdążyłem wezwać, ponieważ klient odjechał. Myślałem, że jest po sprawie, ale awanturnik złożył zawiadomienie o znieważenie. Wczoraj zmienił zdanie i powiedział, że wycofa zarzuty. Czy oskarżenie o zniewagę można złożyć tylko prywatnie, tzw. w trybie cywilnym? Czy rzeczywiście można odstąpić od oskarżenia? Co w tej sytuacji mi grozi? Jaki przebieg ma takie postępowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przestępstwo znieważenia jest uregulowane w art. 216 Kodeksu karnego (K.k.), zgodnie z którym:

„§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

Przestępstwo zniewagi znajduje się wśród przestępstw określonych w Kodeksie karnym, których ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego, co oznacza, iż postępowanie zostaje wszczęte na skutek prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez pokrzywdzonego, który wówczas staje się oskarżycielem prywatnym (art. 59 Kodeksu postępowania karnego; dalej „K.p.k.”).

Zgodnie z art. 488 K.p.k. policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę, w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu.

Jeżeli wymagać będzie tego interes społeczny, do postępowania może wstąpić prokurator, wówczas postępowanie toczy się z urzędu, a pokrzywdzony, który przedtem wniósł oskarżenie prywatne, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego. Jeżeli prokurator, który wstąpił do postępowania, odstąpił potem od oskarżenia, pokrzywdzony powraca w dalszym postępowaniu do praw oskarżyciela

W postępowaniu sądowym obligatoryjne jest przeprowadzenie rozprawy pojednawczej bądź mediacyjnej. Pojednanie stron skutkuje umorzeniem postępowania, w przeciwnym wypadku prowadzone jest postępowanie sądowe.

Formy zakończenia postępowania wszczętego na skutek prywatnego oskarżenia regulują przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Zgodnie z art. 14 K.p.k. cofnięcie skargi jest zastrzeżone tylko dla oskarżyciela publicznego, którym jest prokurator.

Jeżeli chodzi o odstąpienie od oskarżenia prywatnego, to zgodnie z przepisami K.p.k. niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze (jak również na rozprawę główną) bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia i umorzenie postępowania, zaś w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego prowadzący posiedzenie pojednawcze kieruje sprawę na rozprawę.

Jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi od oskarżenia przed prawomocnym zakończeniem postępowania, to postępowanie umarza się za zgodą oskarżonego, z zastrzeżeniem, że jego zgoda nie jest wymagana, jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi od oskarżenia przed rozpoczęciem przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia.

Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia o ścigany z oskarżenia prywatnego czyn, pozostający w związku z czynem mu zarzucanym. Sąd rozpoznaje wówczas łącznie obie sprawy.

Odstąpienie jednego z oskarżycieli prywatnych od oskarżenia powoduje umorzenie postępowania tylko w części dotyczącej wniesionego przez niego oskarżenia.

Ponowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl