Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozprawa o odwieszenie wykonania wyroku

Autor: Marek Gola

4 lata temu dostałam wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat (wyłudzenie kredytu). W okresie 4 lat miałam spłacić dług wobec banku. Niestety nie udało mi się wpłacić należnej do banku kwoty około 50 tys. zł. Teraz ma się odbyć rozprawa o odwieszenie wykonania wyroku. Czy można jeszcze przesunąć termin spłaty zadłużenia o około 6 miesięcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotne znaczenie dla Pani ma treść art. 75 § 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Innymi słowy sąd może zarządzić, a nie zarządza. Mamy zatem do czynienia z fakultatywnością po stronie sądu.

Zanim jednak sąd zarządzi wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli okoliczności, o których powyżej, zaistnieją, nastąpi udzielenie skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. Innymi słowy w pierwszej kolejności kurator zawodowy udzieli skazanemu upomnienia pisemnego. Skazany będzie miał prawo ustosunkować się do takiego upomnienia i podać przyczyny opóźnienia.

Powyższe znajduje wyraz w literaturze, zgodnie z którą „stwierdzenie uchylania się od dozoru lub innych nałożonych obowiązków albo od wykonywania środka karnego nie wymaga żadnego formalnego orzeczenia i jest pozostawione decyzji sądu. Należy wszakże podkreślić, że omawiana przesłanka wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym niewykonaniem nałożonego obowiązku, którego sprawca z obiektywnych przyczyn może nie być w stanie wykonać (tak trafnie SN w postanowieniu z dnia 25 czerwca 1996 r., V KKN 44/96, Prok. i Pr. 1997, nr 2, poz. 3). W takich sytuacjach, zgodnie z celem omawianej instytucji, sąd powinien rozważyć zmianę obowiązków, czy też uchylenie obowiązku niewykonalnego i ustanowienie innego (art. 74 § 2)”.

Reasumując, sąd na pewno będzie oceniał, czy Pani jako sprawca umyślnie uchyla się od egzekucji, czy też rzeczywiście sytuacja życiowa i majątkowa jest na tyle ciężka, że wyroku nie jest w stanie Pani wykonać. Jeżeli skazanemu towarzyszyć będzie zła wola, wówczas kurator skieruje względem niego pisemne upomnienie, a następnie powiadomi sąd, jeżeli uzna, że skazany wykazuje się daleko idącą złą wolą i przebiegłością. Zachodzi pytanie, czy dotychczas cokolwiek Pani spłaciła, a nadto jaka jest Pani sytuacja życiowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl