Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność za fałszywe faktury kosztowe

Autor: Aleksander Słysz

Znajomy korzystał z fałszywych faktur kosztowych. Zgłosiłam to przestępstwo. Zostały mu postawione zarzuty i dobrowolnie poddał się karze. Zwrócił zagarnięte podatki. Czy uniknie postępowania sądowego i będzie mógł uciec od odpowiedzialności karnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2016.2137 j.t. ze zm.) w art. 17 § 1 stanowi, że sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie:

1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;

2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony;

3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich równowartość pieniężną; przepisy art. 16 § 2 zdanie trzecie oraz art. 31 § 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio;

4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

W razie wystąpienia przez sprawcę o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności finansowy organ postępowania przygotowawczego może zamiast aktu oskarżenia wnieść niezwłocznie do sądu wniosek o udzielenie takiego zezwolenia, wynika to z art. 145 K.k.s.

Warto pamiętać, że nawet jeśli złożono wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności to niedopuszczalne jest udzielenie przez sąd zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli:

1) przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności;

2) przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach określonych w art. 37 § 1 lub art. 38 § 2;

3) zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

Sąd może zezwolić, jeśli nie ma przeszkód, np. ww., na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i wydaje wyrok zezwalający na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, który zastępuje wyrok skazujący sprawcę.

Podobnie odnośnie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności wskazuje się w literaturze: „Jest to instytucja, która pozwala sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego uniknąć skazania, przy jednoczesnym uzyskaniu przez Skarb Państwa korzyści fiskalnych. (…) Procedura zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest dwuetapowa. Pierwszy etap prowadzony przez finansowy organ postępowania przygotowawczego inicjuje sam sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, składając wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Wniosek musi zostać złożony, zanim wniesiono akt oskarżenia. Finansowy organ postępowania przygotowawczego bada, czy zostały spełnione przesłanki zastosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, oraz weryfikuje, czy wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości. Po zakończeniu powyższych czynności finansowy organ postępowania przygotowawczego może zamiast aktu oskarżenia wnieść niezwłocznie do sądu wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Następuje drugi etap zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, w którym sąd decyduje o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności lub odmawia takiego zezwolenia. (…) Wyrok, którym sąd zezwala na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez sprawcę na podstawie przepisu art. 18 § 2 k.k.s., nie zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Karnego, a jednocześnie zgodnie z art. 18 § 3 k.k.s. nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej. W ocenie autorów niniejszego artykułu analiza przepisów regulujących instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, wbrew stanowisku wyrażonemu przez sądy administracyjne w powołanych wcześniej wyrokach, nie daje podstaw do przyjęcia, iż wyrok, który zapada w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przez sprawcę, jest wyrokiem skazującym” (Gajewska-Kraczkowska Hanna i Suchocki Paweł, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karno-skarbowym i jego wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi. Publikacje Elektroniczne ABC).

Powyższe potwierdza treść art. 18 K.k.s. Prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Reasumując, nie unika się tu postępowania przed sądem i odpowiedzialności, ale nie zapada wyrok skazujący.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl