Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oddalenie zażaleń bez możliwości odwołania

Autor: Marek Gola

Co mi grozi za jazdę samochodem bez prawa jazdy, jeśli zatrzymał mi je prokurator, a sąd oddali moje zażalenie bez możliwości odwołania? Na pierwszej rozprawie nic się nie wyjaśniło, została odroczona, będzie postępowanie dowodowe o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przyznałem się do winy, lecz czyn ten popełniłem nieumyślnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego – K.p.k.

W pierwszej kolejności wyraźnie zauważyć należy, iż pojęcie zatrzymania prawa jazdy nie jest tożsame z pojęciem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego jako środek karny. Z uwagi na powyższe, prowadzenie pojazdów mechanicznych po wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, lecz przed wydaniem wyroku skazującego i orzekającego zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny jest uważane za wykroczenie z art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z tym przepisem „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”.

Pana zachowanie nie realizowałoby wówczas znamion czynu zabronionego opisanego w art. 244 K.k., zgodnie z którym „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu, prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Podobne zapatrywanie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II K 184/10, w którego tezie wskazano, iż „przez użyty w art. 244 KK zwrot »zakaz prowadzenia pojazdów« należy rozumieć zakaz, o którym mowa w art. 39 pkt 3 KK i art. 42 § 1 i 2 KK. Oznacza to, że prowadzenie przez sprawcę pojazdu mechanicznego mimo wcześniejszego zatrzymania mu prawa jazdy na mocy prawomocnego postanowienia sądu wydanego na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) nie wyczerpuje znamion przestępstwa określonego w art. 244 KK, lecz powinno by oceniane w płaszczyźnie art. 94 § KW”.

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie grozi Panu co najwyżej grzywna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl