Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niepowiadomienie sądu o terminie posiedzenia a ważność orzeczenia

Autor: Marek Gola

W toku postępowania karnego prokurator podjął decyzję o umorzeniu śledztwa wobec mnie jako podejrzanego. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się pokrzywdzony i złożył stosowne zażalenie do sądu za pośrednictwem prokuratora. Sąd rozpatrzył wniesione zażalenie w dniu i uchylił postanowienie prokuratora oraz polecił zwrócić sprawę do dalszego prowadzenia. Problem polega na tym, że sąd nie powiadomił mnie w żaden sposób o terminie posiedzenia tak, abym mógł w nim uczestniczyć. Gdy zadzwoniłem do sądu, aby dowiedzieć się o terminie, uzyskałem informację, że w systemie sądowym nie widnieję jako strona postępowania. O orzeczeniu dowiedziałem się, fatygując się do sekretariatu sądu i przedstawiając stosowne pismo o umorzeniu postępowania, aby pracownicy sądu mogli wnioskować, że jednak jestem stroną postępowania. Czy zatem zapadłe orzeczenie jest ważne i jakie rodzi dalsze skutki prawne? Jak postąpić w dalszej części postępowania, gdyby okazało się, że jednak zostały naruszone moje prawa do udziału w posiedzeniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niepowiadomienie sądu o terminie posiedzenia a ważność orzeczenia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. oraz przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Pozwoli Pan, iż nie będę streszczał przedstawionego przez Pana pytania, lecz odniosę się do niego w treści poniższej opinii. 

Strona postępowania karnego

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, że z chwilą postawienia Panu zarzutów stał się Pan stroną postępowania karnego. Zgodnie z art. 71 § 1 K.p.k. za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Zażalenie pokrzywdzonego i informacja dla podejrzanego

W mojej ocenie w niniejszej sprawie pozbawiono Pana prawa do obrony, albowiem jako strona postępowania – tego, jak mniemam, nikt nie kwestionuje – miał Pan prawo, a wręcz winien był Pan być powiadomiony o wniesieniu zażalenia i terminie rozpoznania tegoż przez sąd. Zgodnie z art. 306 § 1a i 1b K.p.k. „na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie:

1) stronom;

2) instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie;

3) osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw”.

Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w § 1 i 1a, przysługuje prawo przejrzenia akt. W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić akta w postaci elektronicznej.

Pismo do prokuratury w sprawie zmiany orzeczenia bez udziału strony

Skoro jako stronie przysługuje Panu prawo zapoznania się z aktami postępowania, tym bardziej ma Pan prawo wyrazić swoje stanowisko w odniesieniu do wniesionego zażalenia. W mojej ocenie winien Pan skierować pismo do prokuratury, w którym podważy Pan podstawę dalszego prowadzenia postępowania przygotowawczego, a to wobec uchybienia przepisom przez sąd. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl