Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepełnoletnia oskarżona o próbę kradzieży

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-09-20

Moja niepełnoletnia córka została oskarżona o próbę kradzieży kredek. Trzymając kredki w ręce, podeszła blisko bramki i bramka zapiszczała. Córka nie miała zamiaru niczego ukraść, było to jedno wielkie nieporozumienie, jednak ochrona odmówiła sprawdzenia nagrania z kamer sklepowych. Córka dostała mandat. Czy można taki mandat reklamować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń (dalej K.w.), kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Przepis art. 119 K.w. ma na celu ochronę prawa własności i innych majątkowych praw podmiotowych. W odniesieniu do tej kwestii w teorii prawa karnego autorzy uważają, że tym przedmiotem jest własność, inni, że własność i inne prawa majątkowe, a jeszcze inni, że stosunek własności nie tylko ze względu na res corporales, ale i ze względu na inne dobra ekonomiczne, wreszcie że jest nim własność i posiadanie mienia. Różnice zdań próbuje się wyjaśnić w teorii tym, iż brak jednoznacznego określenia przedmiotu ochrony rodzajowej przepisów zawartych w tym rozdziale wynika z różnego pojmowania nazw: mienie i własność. Niekiedy pojęcie „mienie” oznacza ogół praw majątkowych, niekiedy zaś tylko przedmioty o wartości majątkowej albo zespół przedmiotów tej własności. Z tego też względu proponuje się uznać za przedmiot ochrony prawnokarnej własność i inne prawa majątkowe związane z mieniem ruchomym (A. Marek, A. Peczeniuk, [w:] A. Marek (red.), Kradzież i paserstwo, s. 40).

Co do zasady, przepisy postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewidują możliwości odwołania się od mandatu nałożonego na skutek dokonania wykroczenia.

Konieczne jest więc w momencie zdarzenia przeanalizowanie, czy mandat należy przyjąć, czy też nie, gdyż w przypadku odmowy przyjęcia sprawa jest kierowana do sądu. Jak wskazuje art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej K.p.w.) w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.

Zgodnie natomiast z art. 101 § 1 K.p.w. prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

Z uwagi na powyższe należy podnieść, iż wniosek o uchylenie mandatu może złożyć: ukarany, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny ukaranego. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu, czyli od dnia wydania mandatu. Wskazany wcześniej 7-dniowy termin jest zawitym.

Zasadność złożenia powyższego odwołania istnieje, gdy spełnione są przesłanki wskazane w powyższej regulacji, czyli:

1) czyn, za który nałożono grzywnę, nie wyczerpywał ustawowych znamion czynu zabronionego, a więc np. pracodawcę ukarano mandatem karnym za niezawarcie pisemnej umowy o pracę lub niepotwierdzenie na piśmie zawarcia umowy o pracę przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy (art. 281 pkt 2 K.p.), a tymczasem dana osoba świadczyła pracę na podstawie ustnej umowy o świadczenie usług (umowy cywilnoprawnej);

2) czyn popełniła osoba, która nie ukończyła 17 lat;

3) nie doszło do popełnienia wykroczenia, gdyż sprawca w czasie czynu działał w warunkach obrony koniecznej (art. 15 K.w.), stanu wyższej konieczności (art. 16 § 1 K.w.) lub niepoczytalności (art. 17 § 1 K.w.).

Wyłącznie w postępowaniu sądowym możliwe jest uchylenie mandatu karnego.

W sprawie orzeka sąd rejonowy właściwy do rozpoznania sprawy o dane wykroczenie, na którego obszarze działania została nałożona mandatem karnym grzywna.

Sąd orzeka na posiedzeniu, o którym ma obowiązek zawiadomić: ukaranego, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu oraz ujawnionego pokrzywdzonego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kara za zdemolowanie klatki schodowej

Mąż po alkoholu wybił szybę w drzwiach do klatki schodowej. Pomimo chęci pokrycia szkód zarządca bloku zgłosił sprawę na policję. Czy policja...

Potrącenie pieszego na przejściu i zatrzymanie prawa jazdy

Potrąciłem pieszego na przejściu dla pieszych, za pokwitowaniem zabrano mi prawo jazdy. Dzisiaj otrzymałem postanowienie prokuratora o zatrzymaniu prawa...

Mandaty za przekroczenie prędkości dla trzech pojazdów

Jechaliśmy w grupie trzech pojazdów, policjanci w ukrytym radiowozie zarejestrowali przekroczenie prędkości ostatniego pojazdu o 20 km/h, po czym...

Zatrzymanie za prędkość w drodze do lekarza

Mój brat wiózł narzeczoną do lekarza. Zatrzymała go policja za przekroczenie prędkości (104 km/h), zatrzymano mu prawo jazdy na 3 miesiące. Czy może się...

Jak odzyskać prawo jazdy po potrąceniu pieszego?

Potrąciłem pieszego, który szedł poboczem, do dzisiaj nie wiem, jak do tego doszło, przede mną jechał samochód, który go ominął, a ja go w cale...

Potrącenie psa - kto jest winny?

Mam dużego psa, który pewnego dnia wybiegł przypadkiem na ulicę i potrącił go samochód. Zapłaciłem za zniszczony zderzak, a pies jest pod opieką...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »