Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie wykonałem prac społecznych za obrazę policjanta, sąd zarządził areszt, co robić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-08-05

Przed około 2 laty zostałem skazany na karę ograniczenia wolności w wymiarze łącznie 200 godzin prac społecznych za obrazę policjanta. Po wyroku, nie wykonując prac, wyjechałem za granicę, gdzie do dzisiaj przebywa. Nadal jednak jestem zameldowany u rodziców w Polsce. Do moich rodziców zgłosił się dzielnicowy z informacją, że ma mnie doprowadzić do aresztu, bo sąd zasądził dla mnie areszt 60 dni. Czy istnieje możliwość zamiany zastępczej kary pozbawienia wolności na karę pieniężną? Dodam, że w tej sprawie przychodziła na adres rodziców jakaś korespondencja, ale na moje życzenie nikt jej nie odbierał.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

Jak wynika z opisu, jest Pan poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu. Zgodnie z art. 65 § 1 K.k.w. – „Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza, a jeżeli uchyla się on od świadczenia pieniężnego lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 Kodeksu karnego, sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności”.

W chwili obecnej zasadnym jest wskazanie na treść art. 65a § 1 K.k.w., zgodnie z którym: „Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności”. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania i zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz określenia wymiaru pozostałej do odbycia kary przysługuje zażalenie. Zasadnym jest zatem w chwili obecnej wystąpienie do sądu w żądaniem wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności z jednoczesnym oświadczeniem o podjęciu prac społecznych. Nadto winno się skierować do kuratora pismo, w którym prosi Pan o zmianę formy kary z pracy społecznej na karę pieniężną. Zgodnie z art. 63a § 1 K.k.w. – w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Jak podkreśla się w literaturze, sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Jak się wydaje, może to także mieć miejsce w toku posiedzenia w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 65 § 1 in principio i § 3 K.k.w.). Przepis art. 65a § 1 in principio stanowi, iż „sąd może” wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, co wskazuje na fakultatywność tej decyzji. Z drugiej jednak strony Kodeks nie określa przesłanek negatywnych, ustanawiając wyłącznie przesłankę pozytywną, jaką jest pisemne oświadczenie skazanego, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym. Takie unormowanie komentowanej instytucji (brak przesłanek negatywnych) powoduje, jak się wydaje, iż w przypadku gdy skazany złoży oświadczenie, o jakim mowa wyżej, sąd co do zasady będzie zobligowany do wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (vide: Krzysztof Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, WPK 2018 r.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyrok za fałszowanie umów kredytowych

W 2012 r. otrzymałam wyrok za fałszowanie umów kredytowych: 2 lata w zawieszeniu na 8 i obowiązek naprawienia szkody 150 000 zł w ciągu dwóch...

Jak uniknąć więzienia - odroczenie wykonania orzeczonej kary, dozór elektroniczny?

Zostałem oskarżony o czyn z art. 199 K.k. Za namową uprzedniego adwokata przyznałem się do winy i poddałem dobrowolnie karze 6 miesięcy...

Odbycie reszty kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Mam do odbycia resztę kary pozbawienia wolności. Z 10 miesięcy odsiedziałem już 8, wyszedłem warunkowo, wyjechałem za granicę ze względów...

Odwieszenie wyroku a przesunięcie terminu spłaty długu

4 lata temu dostałam wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat (wyłudzenie kredytu). W okresie 4 lat miałam spłacić dług wobec banku....

Odwieszenie kary za niepłacenie alimentów

W związku z trudną sytuacją finansową ojciec dzieci nie był w stanie płacić alimentów, otrzymał wyrok w zawszeniu, po kilku latach,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »