Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najechanie na pieszego i dalsze konsekwencje

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-13

Potrąciłam pieszego na pasach, tzn. najechałam z prędkością 2 km/godz. na palce stopy, dalej wszystko według procedur. Nie miałam punktów karnych, zaległych mandatów, auto sprawne, OC wykupione, 0 alkoholu. Czy poza odszkodowaniem z OC poszkodowana ma prawo ubiegać się o dodatkowe zadośćuczynienie i czy niezbędna jest dla mnie porada prawna. jak postępować podczas przesłuchania w komisariacie policji i w sądzie, bo to pierwsze takie moje zdarzenie (mam 20 lat prawo jazdy)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

  1. przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  2. przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Z powyższego można wywodzić, że zakład ubezpieczeń odpowiada li tylko w ramach odszkodowania. Pragnę jednak zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt III CZP 76/10. Zgodnie z tezą uchwały „najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.” Co prawda z tezy nie wynika wprost, że OC pokrywa także zadośćuczynienie, ale z uzasadnienia tego wyroku już tak. To z kolei dla Pani ma istotne znaczenie, bowiem OC w Pani przypadku powinno pokryć zarówno zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie.

Nadto pozwalam sobie zwrócić uwagę na inny problem, mianowicie zagrożenie zabrania prawa jazdy.

W chwili obecnej najistotniejsze znaczenie dla przyjętej w sprawie kwalifikacji prawnej będzie miało określenie przez biegłego, na jaki okres nastąpiło naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – czy na okres dłuższy niż 7 dni, czy na okres krótszy niż 7 dni.

Jeżeli bowiem na okres dłuższy aniżeli 7 dni, wówczas organy ścigania mogą przyjąć kwalifikację prawną z art. 177 § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

W chwili obecnej proponuję udać się na miejsce zdarzenia celem obserwacji okolicy i sprawdzić, czy miejsce zdarzenia jest objęte monitoringiem miejskim lub przemysłowym, czy też nie. Jeżeli jest, a opis stanu faktycznego w pytaniu jest zgodny z prawem, winna Pani wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z nagrania z monitoringu dla wykazania, że prędkość, z jaką się Pani poruszała, była niewielka. Nadto jeżeli ma Pani świadków na okoliczność swojego zachowania, proszę już na przesłuchanie dysponować ich imionami, nazwiskami i miejscem zamieszkania celem złożenia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z ich zeznań. Każda bowiem okoliczność może mieć dla Pani znaczenie. Jak będzie Pani znała przyjętą kwalifikację prawną, proszę o jej wskazanie, wówczas podam kolejne wskazówki w zakresie walki o jak najniższy wymiar kary.

Reasumując, odpowiedzialność cywilną za zdarzenie w całości ponosić będzie zakład ubezpieczeń, który, jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, odpowiada nie tylko w razach odszkodowania, ale także zadośćuczynienia. Odpowiedzialność karna jest natomiast uzależniona od treści opinii biegłego, który musi ustalić, na jak długo nastąpiło naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia u przechodnia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kolizja drogowa po wjechaniu na czerwonym świetle

Do czasu kolizji drogowej miałem na koncie 18 punktów karnych. Dopuściłem się kolizji drogowej, tj. wjechałem na czerwonym świetle i spowodowałem...

 

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za p rowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Czy mogę prowadzić...

Czy mogę odwoływać się od mandatu za obrazę policjanta?

W miniony weekend wraz z przyjaciółmi byłem nad rzeką. Podczas rozmowy z kolegą na widok podjeżdżającego radiowozu wymsknęło mi się...

 

Brak możliwości zidentyfikowania kierowcy na zdjęciu z fotoradaru

Straż miejska zarejestrowała przekroczenie dozwolonej prędkości przez mój pojazd firmowy. Pojazdem tym posługują się różni pracownicy. Zdjęcie była...

 

Oddalenie się z miejsca kolizji

Oddalenie się z miejsca kolizji

Wyjeżdżając z parkingu zarysowałam auto stojące obok mojego. Miałam przy sobie tylko dokumenty i nie miałam technicznej możliwości, aby zostawić...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »