Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje potrącenia pieszego na pasach

Autor: Marek Gola

Potrąciłam pieszego na pasach, tzn. najechałam z prędkością 2 km/godz. na palce stopy, dalej wszystko według procedur. Nie miałam punktów karnych, zaległych mandatów, auto sprawne, OC wykupione, 0 alkoholu. Czy poza odszkodowaniem z OC poszkodowana ma prawo ubiegać się o dodatkowe zadośćuczynienie i czy niezbędna jest dla mnie porada prawna. jak postępować podczas przesłuchania w komisariacie policji i w sądzie, bo to pierwsze takie moje zdarzenie (mam 20 lat prawo jazdy)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

  1. przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  2. przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Z powyższego można wywodzić, że zakład ubezpieczeń odpowiada li tylko w ramach odszkodowania. Pragnę jednak zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt III CZP 76/10. Zgodnie z tezą uchwały „najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.” Co prawda z tezy nie wynika wprost, że OC pokrywa także zadośćuczynienie, ale z uzasadnienia tego wyroku już tak. To z kolei dla Pani ma istotne znaczenie, bowiem OC w Pani przypadku powinno pokryć zarówno zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie.

Nadto pozwalam sobie zwrócić uwagę na inny problem, mianowicie zagrożenie zabrania prawa jazdy.

W chwili obecnej najistotniejsze znaczenie dla przyjętej w sprawie kwalifikacji prawnej będzie miało określenie przez biegłego, na jaki okres nastąpiło naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – czy na okres dłuższy niż 7 dni, czy na okres krótszy niż 7 dni.

Jeżeli bowiem na okres dłuższy aniżeli 7 dni, wówczas organy ścigania mogą przyjąć kwalifikację prawną z art. 177 § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

W chwili obecnej proponuję udać się na miejsce zdarzenia celem obserwacji okolicy i sprawdzić, czy miejsce zdarzenia jest objęte monitoringiem miejskim lub przemysłowym, czy też nie. Jeżeli jest, a opis stanu faktycznego w pytaniu jest zgodny z prawem, winna Pani wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z nagrania z monitoringu dla wykazania, że prędkość, z jaką się Pani poruszała, była niewielka. Nadto jeżeli ma Pani świadków na okoliczność swojego zachowania, proszę już na przesłuchanie dysponować ich imionami, nazwiskami i miejscem zamieszkania celem złożenia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z ich zeznań. Każda bowiem okoliczność może mieć dla Pani znaczenie. Jak będzie Pani znała przyjętą kwalifikację prawną, proszę o jej wskazanie, wówczas podam kolejne wskazówki w zakresie walki o jak najniższy wymiar kary.

Reasumując, odpowiedzialność cywilną za zdarzenie w całości ponosić będzie zakład ubezpieczeń, który, jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, odpowiada nie tylko w razach odszkodowania, ale także zadośćuczynienia. Odpowiedzialność karna jest natomiast uzależniona od treści opinii biegłego, który musi ustalić, na jak długo nastąpiło naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia u przechodnia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl