Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Matka alkoholiczka i przemoc w rodzinie

Autor: Marek Gola

Moja matka jest alkoholiczką. Ma wyrok karny za przemoc fizyczną nade mną i ciągle łamie jego warunki. Aktualnie matka jest zameldowana na pobyt stały w moim własnościowym mieszkaniu. Wyprowadziła się miesiąc temu i wynajęła mieszkanie. Teraz właściciel tamtego lokalu w trybie natychmiastowym wypowiedział jej umowę najmu za dewastację mieszkania. Czy muszę ją wpuścić do swojego mieszkania? Co mam zrobić, aby uchronić się przed powrotem matki alkoholiczki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pani pytania wynika, że w Pani mieszkaniu zameldowana jest Pani mama, która jest Pani oprawcą. Mama jest alkoholiczką i została uznana za winną przemocy fizycznej nad Panią. Przed miesiącem matka wyprowadziła się z mieszkania, ale na skutek dewastacji swojego nowego miejsca zamieszkania umowa najmu została jej wypowiedziana. W chwili obecnej obawia się Pani, że matka na nowo wprowadzi się do Pani.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż Pani mama ma jedynie prawo meldunku, co z kolei powoduje, że nie ma jakiegokolwiek prawa własnościowego do mieszkania. Owszem może jej Pani nie wpuścić, ale wówczas matka ma prawo wezwać policję. W tej sytuacji, jeżeli matka będzie zachowywała się agresywnie będzie Pani miała pełne prawo żądać od policji zabrania matki na tzw. „dołek” lub na izbę wytrzeźwień. Zasadnym jest jednak złożenie do urzędu wniosku o wymeldowanie matki. Zanim jednak procedura wymeldowania się skończy, w mojej ocenie, powinna Pani zasypywać sąd, kuratora i policję zawiadomieniami o naruszeniu Pani nietykalności fizycznej (o ile takowa wystąpi), o naruszeniu Pani miru domowego, o znieważaniu lub zniesławieniu Pani osoby, jak też o innych przypadkach znęcania psychicznego.

Z uwagi na fakt, iż czuje Pani zagrożenie proszę dążyć do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. W tym przypadku sąd nie ma uprawnienia, a wręcz przeciwnie jest zobowiązany zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Analogicznie sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone powyżej (czyn podobny), albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. W tym jednak przypadku sąd ma możliwość zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, ale nie jest do tego zobowiązany.

Zasadnym jest nadto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 193 K.k. – naruszenie miru domowego. Zgodnie z poglądem wyrażonym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt II OSK 1069/07, „instytucja zameldowania nie może sankcjonować samowoli, a więc sytuacji będącej następstwem naruszenia posiadania czy wręcz przestępstwa polegającego na naruszeniu miru domowego; nie można przecież czerpać uprawnień z zachowań sprzecznych z prawem”.

Zasadnym jest zatem zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa z art. 193 K.k., w szczególności wtedy, kiedy matka przybędzie pod Pani drzwi w stanie nietrzeźwości. Dobrze byłoby, gdyby nie była Pani w mieszkaniu sama, albowiem każda osoba będąca w tym czasie w mieszkaniu będzie świadkiem nie tylko Pani zachowania na okoliczność braku woli przebywania matki w domu, ale także na okoliczność agresywnego zachowania matki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl