Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandat karny i punkty za zaparkowanie na miejscu dla inwalidów

Autor: Tomasz Pawlak • Opublikowane: 2019-05-27

Nie miałem gdzie zaparkować i stanąłem na miejscu dla inwalidów. Niestety szybko pojawiła się straż miejska. Strażnicy nie przyjęli mojego tłumaczenia i postanowili mnie ukarać – dostałem mandat karny i punkty (500 zł plus 5 pkt). Strażnicy wydali mi wszystkie druki mandatowe (odcinki A, B, C, D i E) czego nie rozumiem. Mandatu do tej pory nie zapłaciłem. Jak należy rozumieć tę sytuację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie mandatowe regulowane jest w art. 95-102 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i w większości przypadków prowadzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po jego popełnieniu, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Zasady nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wynikają zaś z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. oraz z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Natomiast konkretne wysokości grzywien za wykroczenia określone są w Załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tzw. „Taryfikator mandatów”). Punkty karne określone są zaś w Załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (niniejsze rozporządzenie uznane jest za uchylone, jednakże zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.957) przepisy nin. rozporządzenia stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990)).

Podstawowym rodzajem mandatu jest mandat kredytowany, który staje się prawomocny z momentem pokwitowania jego odbioru (czyli przyjęcia mandatu). Taki mandat należy uregulować w terminie 7 dni od jego przyjęcia. W treści mandatu powinno być zawarte pouczenie, gdzie należy wpłacić grzywnę, na jaki rachunek należy ją wpłacić oraz co się stanie w sytuacji jej nieuiszczenia (część „D” mandatu).

Z § 2 rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien wynika, że:

㤠2.

1. Z zastrzeżeniem § 2a formularz, przy wykorzystaniu którego nakłada się grzywnę w drodze mandatu karnego, składa się z 5 odcinków:"A","B","C","D" i"E", oznaczonych serią i numerem, ułożonych w książkę w postaci bloczka, umieszczoną w zespolonym pakiecie, z zachowaniem ciągłości numeracji. Odcinki"A","B","C" i"D" są wykonane na papierze samokopiującym.”

Natomiast § 4 ww. rozporządzenia opisuje procedurę nakładania mandatu:

㤠4.

1. Funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny kredytowany, po oddzieleniu części A i B od części C-E:

1) na odcinku"A" formularza wpisuje wysokość nałożonej grzywny; wysokości grzywny nie wpisuje się, jeżeli sprawca wykroczenia uiścił ją w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego;

2) na odcinku"C" formularza:

a) wpisuje wysokość nałożonej grzywny,

b) oznacza rodzaj mandatu oraz wypełnia rubryki dotyczące ukaranego zgodnie z opisem; w razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL wpisuje się datę urodzenia ukaranego,

c) wpisuje rodzaj i charakter wykroczenia oraz kwalifikację prawną,

d) w przypadku naruszenia przepisów o ruchu drogowym, wpisuje liczbę punktów przewidzianych za to naruszenie na podstawie odrębnych przepisów,

e) wpisuje swój numer służbowy, datę nałożenia mandatu oraz składa swój podpis.

2. Sprawca wykroczenia potwierdza przyjęcie mandatu karnego kredytowanego, składając czytelny podpis na odcinku"C" formularza.

3. Sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym kredytowanym otrzymuje odcinki"A","B" i"C" formularza. W przypadku gdy grzywna została uiszczona w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, sprawca wykroczenia otrzymuje wyłącznie odcinek"C" formularza.

§ 4a. Jeżeli sprawca wykroczenia został pouczony, zgodnie z § 6, i pisemnie wyraził zgodę na przyjęcie mandatu karnego kredytowanego w określonej wysokości, odcinki"A","B" i"C" formularza mogą zostać mu doręczone przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W takim przypadku potwierdzeniem przyjęcia mandatu jest załączona do odcinka"D" pisemna zgoda sprawcy wykroczenia na jego przyjęcie wraz ze zwrotnym poświadczeniem doręczenia przesyłki zawierającej mandat. Za datę przyjęcia mandatu przyjmuje się dzień jego doręczenia.”

Przedstawiony przez Pana stan faktyczny wskazuje, że prawdopodobnie nie zastosował się Pan do znaku: P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b, za co zgodnie z powyższymi rozporządzeniami grozi mandat wysokości 500 zł oraz 5 punktów karnych.

Odpowiadając na Pana pytanie, przyjmuję założenie, że mandat, który Pan otrzymał jest wypisany, to znaczy, że wpisana została na nim kwota, liczba punktów karnych oraz rodzaj popełnionego wykroczenia, a Pan mandat podpisał.

Przechodząc zaś do prawidłowości działania strażników miejskich, zdaje się, że strażnicy omyłkowo wręczyli Panu wszystkie części mandatu karnego. Zgodnie z wyżej przytoczonym rozporządzeniem powinien Pan dostać jedynie część „A-C” lub samą część „D”. Części „A-D” mandatu są wykonane na papierze kopiującym, stąd funkcjonariusze straży miejskiej posiadali odpowiednie dokumenty stwierdzające popełnienie przez Pana wykroczenia i przyjęcie mandatu, co uzasadnia obciążenie Pana punktami karnymi.

Fakt, że to Pan posiada część „E” mandatu uzasadnia jednak przypuszczenie, że funkcjonariusze straży miejskiej mogli nie zgłosić obciążenia Pana grzywną do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Każdy mandat posiada indywidualny numer seryjny oznaczony na wszystkich częściach odcinków „A, B, C, D i E”. Odcinek „E” jest dedykowany organom rozliczającym formularze. Nie można jednak założyć, że straż miejska nie zgłosi obciążenia grzywną na podstawie kopii odcinków „A, B, C, D”. Skoro przyjął Pan mandat, to należy założyć, że do wykroczenia doszło, co potwierdził Pan swoim podpisem. W tej sytuacji do Pana należy decyzja, czy decyduje się Pan na poniesienie konsekwencji braku zapłaty mandatu karnego.

Konsekwencją braku zapłaty mandatu karnego, nie jest wszczęcie postępowania przed sądem (to mogłoby mieć miejsce, gdyby nie przyjął Pan mandatu), a wszczęcie egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 100 § 12 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W sytuacji wystawienia mandatu przez straż miejską tytuł wykonawczy wystawia wójt, burmistrz lub prezydent miasta i to on przekazuje sprawę do właściwego urzędu skarbowego.

W Pana sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie opłacenie mandatu. Urzędy skarbowe działają w tych kwestiach dość powoli, jednakże można się spodziewać, że prędzej czy później zostanie Pan wezwany do zapłaty lub też, że organ bez odrębnego wzywania do zapłaty ściągnie należność np. z nadpłaty podatku dochodowego, z wynagrodzenia, z konta bankowego wraz z obciążeniem Pana kosztami egzekucji administracyjnej. Urząd skarbowy ma 3 lata na ściągnięcie należności – po tym okresie dojdzie do przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »