Konsekwencje za nieprawdziwe oświadczenie w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Jakie konsekwencje grożą osobie, która, startując w konkursie na kandydata na dyrektora szkoły, złożyła nieprawdziwe oświadczenie? Oświadczenie dotyczy stwierdzenia, że przeciwko takiej osobie nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje za nieprawdziwe oświadczenie w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Oświadczenie kandydata na dyrektora szkoły

Tytułem wstępu wskazuję, że kandydat na dyrektora szkoły musi złożyć oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie z oskarżenia publicznego i dyscyplinarne.

Oznacza to, że toczenie się jakiegokolwiek postępowania karnego z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego stanowi realną przeszkodę przy ubieganiu się o to stanowisko, co może sprzyjać sytuacjom wyeliminowania danego kandydata.

Nieprawdziwe oświadczenie

Samo rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej nie wskazuje sankcji za poświadczenie nieprawdy. Dlatego też posiłkować należy się przepisami innych ustaw, w tym ustawy Kodeks karny. I tak, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kara za przestępstwo poświadczenia nieprawdy

Skoro zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej złożenie takowego oświadczenie przez kandydata na dyrektora jest obligatoryjnym elementem rozpatrzenia kandydatury, to bez wątpienia owo zeznanie o niekaralności miało służyć jako dowód w sprawie wyboru dyrektora szkoły. A zatem takie zachowanie to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Świadczy o tym także wprost § 6 tegoż artykułu. Wydaje się, że najrozsądniejszym działaniem jest sprostowanie owego nieprawdziwego oświadczenia, co da szansę na zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia przez sąd.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »