Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje wpłacania 10% kwoty alimentów

Autor: Marek Gola

Mam zasadzone alimenty w wysokości 700 zł, a wpłacam 70, czyli 10%, bo na tyle mnie stać. Czy mogę mieć za to sprawę karna i jaki mogę mieć wyrok? Jakie mogę ponieść konsekwencje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje wpłacania 10% kwoty alimentów

Istotne znaczenie dla Pana interesu ma przepis art. 209 § 1 i 1a Kodeksu karnego, zgodnie z którymi:

„§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

U Pana wstępuje już po 3 miesiącach zaległość 4-krotna. Teoretycznie zatem istnieje możliwość postawienia Panu zarzutu z art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Godzi się jednak wskazać, iż pisze Pan, że na więcej aniżeli na 70 zł miesięcznie Pana nie stać, co każe się zastanowić, czy w Pana przypadku mamy do czynienia z uchylaniem się od alimentów. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z 9.06.1976 r., sygn. akt VI KZP 13/75: „Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany mając obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli” (por. również wyrok SN z 5.01.2001 r., sygn. akt V KKN 504/00). Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 17.04.1996 r., sygn. akt II KRN 204/96: „W pojęciu «uchyla się» mieści się negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do wykonania nałożonego na nią obowiązku, który sprawia, że mimo obiektywnej możliwości jego wykonania, sprawca tego obowiązku nie wypełnia, gdyż wypełnić nie chce lub też zlekceważył obowiązek nałożony wyrokiem. Ten negatywny stosunek winien być wykazany stosownymi dowodami”. 

Jak pokazuje moja praktyka, są prokuratury w Polsce, dla których samo zarejestrowanie w PUP pokazuje, że nie mamy do czynienia z uchylaniem się, nawet wówczas gdy zobowiązanym jest rodzic młody, zdrowy i wykształcony, względnie posiadający zawód w „dłoniach”. Osobiście z takim stanowiskiem się nie zgadzam, uważając, że na aktualnym rynku pracy jest wystarczająco dużo ofert pracy by cokolwiek dla siebie znaleźć. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli zobowiązany ma problemy zdrowotne i nie jest w stanie. Formalnie zatem zarzut można Panu postawić, faktycznie jednak będzie to zależało od wielu elementów, w tym w szczególności ustalenia, dlaczego nie stać Pana na opłacenie wyższych alimentów, a po drugie dlaczego nie występuje Pan z powództwem o obniżenie alimentów, które na pewno przypadałoby się jako argument w linii obrony. Dobrze byłoby jednak złożyć taki pozew wcześniej aniżeli zarzut, względnie postępowanie, zostanie wszczęte.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl