Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje sfałszowania biletów parkingowych

Autor: Katarzyna Bereda

Zostałem oskarżony z art. 270 § 1 Kodeksu karnego za sfałszowanie 4 biletów parkingowych w 2017 r. Przyznałem się do winy, dostałem też informację od jednej z policjantek, że mogę złożyć wniosek o warunkowe umorzenie. Kilka dni później na posterunku zostawałem wniosek dyżurnemu. Na moje nieszczęście sprawa jednak się odbędzie za kilka dni, a związku z moją pracą skazanie z tego artykułu spowoduje moje zwolnienie. Proszę o pomoc i informacje jakie grożą mi konsekwencje. Czy mogę złożyć wniosek o warunkowe umorzenie na posiedzeniu? Jakie mam opcje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje sfałszowania biletów parkingowych

Ponowienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania

Tak, proszę ponowić niniejszy wniosek na posiedzeniu – możliwe, że wniosek nie dotarł do prokuratura lub sprawa będzie podlegała rozpatrzeniu przez sąd.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego możliwe jest w szczególności, gdy podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, a wobec zebranego w sprawie materiału dowodowego okoliczności popełnienia zarzucanego mu przestępstwa nie budzą wątpliwości. Wobec powyższego wina podejrzanego i społeczna szkodliwość zarzucanego mu czynu nie są znaczne. Podejrzany okazał skruchę i żal.

Znaczenie ma także to, iż podejrzany był niekarany i cieszy się bardzo dobrą opinią zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w pracy.

Sąd patrzy też na to, czy postawa podejrzanego i dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Zgodnie bowiem z treścią art. 66 § 1 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Wobec powyższych twierdzeń podnieść należy, iż warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego, tj. odstąpienia od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa, jest więc środkiem reakcji karnoprawnej na przestępstwo (Cieślak, Polskie prawo, s. 485). Odstąpienie od skazania i ukarania następuje równocześnie z nałożeniem na sprawcę przestępstwa określonych obowiązków próby (art. 67 Kodeksu karnego).

Naprawienie szkody po sfałszowaniu biletów parkingowych

Zgodnie natomiast z treścią art. 67 § 3 Kodeksu karnego „umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; sąd może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1–3, 5–6b, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Przepisy art. 72 § 1a i 1b stosuje się odpowiednio”.

Z uwagi na powyższe proszę ponowić niniejszy wniosek, opisać powyższe okoliczności i wskazać, iż w niniejszej sprawie są spełnione.

Proszę także zaproponować zapłatę świadczenia pieniężnego lub – jeżeli powstała szkoda – obowiązek naprawienia szkody. Pismo może Pan złożyć jeszcze przed rozprawą, tak aby sąd mógł się z nim zapoznać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl