Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje nie odbycia służby wojskowej i wyjazdu za granicę

Autor: Marek Gola

W 2004 r. miałem odbyć służbę wojskową, ale wyjechałem do Anglii i nie wiem, co dalej stało się z tą sprawą. Od tego czasu byłem w Polsce, przekraczałem granicę na lotnisku. W Polsce byłem spisywany przez policję i wyrobiłem sobie dowód w konsulacie w Edynburgu.
Jak mogę sprawdzić, co dalej się stało? Jakie mogą być konsekwencje niestawienia się na służbę wojskową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje nie odbycia służby wojskowej i wyjazdu za granicę

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz ustawa o powszechnym obowiązku obrony. 

Konsekwencje niestawienia się na służbę wojskową

Zasadne jest wskazanie na przepis art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgodnie z którym „kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:

1) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawia się do wojskowej pracowni psychologicznej albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,

2) nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

3) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,

3a) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku,

3b) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły, skreśleniu z listy studentów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu w nauce oraz o ukończeniu przez niego studiów (nauki),

4) nie dopełnia obowiązku zgłoszenia zmian, o którym mowa w art. 53 ust. 1,

5)zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,

6) opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych,

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

W mojej ocenie istnieje hipotetyczne zagrożenie odpowiedzialnością karną, bowiem Pańskie zachowanie naruszało przepisy prawa. Co prawda, zniesiono obligatoryjną służbę wojskową, co z kolei winno przemawiać za zastosowaniem przepisu art. 4 § 1 K.k. – „jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy” – to jednak pewność uzyska Pan dopiero po uzyskaniu danych z KRK.

Celem ustalenia, jakie czynności prowadzi prokuratura, należałoby wystąpić do KRK. O ile Pan sobie życzy, mogę być Pana pełnomocnikiem i wystąpić w Pana imieniu do KRK. 

Zobacz też: Wezwanie do prokuratury a pobyt za granicą

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl