Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje karne za fałszowanie podpisów klientów

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2020-02-03

Firma, w której pracowałam, zgłosiła sprawę na policję odnośnie popełnionego przestępstwa sfałszowania podpisów klientów na dokumentach oraz wykonywania przelewów środków z kont bez ich zgody. Nie otrzymałam jeszcze żadnej korespondencji w tej sprawie, mimo że do tych zdarzeń doszło przed 2 laty. Wiem jednak, że są przesłuchiwane osoby w charakterze świadków. Proszę o przedstawienie, jakich mogę spodziewać się konsekwencji karnych. Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Nigdy nie byłam karana, mam rodzinę, pracuję i zobowiązałam się w firmie naprawić szkodę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje karne za fałszowanie podpisów klientów

Podstawa karalności za fałszowanie dokumentów

Nie przedstawiła Pani dokładnie, o fałszowanie jakich dokumentów chodzi, dlatego odniosę się do sprawy w sposób ogólny, skupiając się na wskazanym dokumencie, a nie fakturze. Zgodnie z treścią art. 270 Kodeksu karnego (K.k.):

„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Przepis art. 270 K.k. przewiduje dwa odrębne przestępstwa: fałsz materialny dokumentu (§ 1) i bezprawne wykorzystanie podpisanego blankietu (§ 2), a ponadto wypadek mniejszej wagi dotyczący każdego z nich (§ 2a) oraz podstawę karalności przygotowania do fałszu materialnego (§ 3).

Indywidualnym dobrem chronionym przez art. 270 § 1 K.k. jest autentyczność dokumentu, czyli pochodzenie dokumentu od osoby, która figuruje jako jego wystawca. „Istotą przestępstwa materialnego fałszerstwa dokumentu jest tworzenie pozoru, że pochodzi on od określonego wystawcy” (wyrok SN z 10.5.2007 r., IV KK 109/07, Prok. i Pr. – wkł. 2008, Nr 1, poz. 8).

Podrabianie dokumentów jest przestępstwem umyślnym

Bardzo ważne do przypisania niniejszego przestępstwa jest to, iż jest to przestępstwo umyślne, a więc możliwe jedynie z zamiarem jego wykonania.

Fałsz materialny dokumentu jest przestępstwem umyślnym. Podrobienie i przerobienie dokumentu mają charakter kierunkowy. Wymagają bowiem działania w celu użycia dokumentu jako autentycznego, toteż mogą być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim. „Nie może więc stanowić przestępstwa zachowanie sprawcy, który podrabia lub przerabia dokument w celu innym niż wskazany w ustawie (np. w celu sprawdzenia, czy w zbiorniczku pióra nie wyczerpał się atrament)” (post. SN z 16.4.2002 r., IV KKN 41/01, Legalis). Nie ma przy tym znaczenia, czy w zamiarze sprawcy osobą mającą używać sfałszowanego dokumentu będzie on sam, czy kto inny (wyrok SN z 20.4.2005 r., III KK 190/04, Prok. i Pr. – wkł. 2005, Nr 11, poz. 5; uchwała SN z 17.3.2005 r., I KZP 2/05, OSNKW 2005, Nr 3, poz. 25).

Kara za fałszerstwo, warunkowe umorzenie, nadzwyczajne złagodzenie kary

Co do karalności powyższego przestępstwa należy wskazać, iż jest to sprawa indywidualna i zależy od stanu faktycznego sprawy, ilości podrobionych dokumentów, a także warunków sprawcy i poszkodowanego.

Z uwagi na podwyższenie do 5 lat pozbawienia wolności maksymalnego zagrożenia karą, pozwalającego na warunkowe umorzenie postępowania na zasadach ogólnych traci aktualność pogląd o niedopuszczalności zastosowania tej instytucji za czyn z art. 270 § 1-2 K.k., uzasadniany brakiem indywidualnego pokrzywdzonego (np. wyrok SN z 2.4.2009 r., IV KK 391/08, Biul. PK 2009, Nr 6, s. 27-28; wyrok SN z 26.11.2008 r., IV KK 164/08, Biul. PK 2009, Nr 2, s. 27). Dlatego też, w przypadku spełnienia przesłanek warunkowego umorzenia postępowania, możliwe jest wnoszenie o orzeczenie takiego rozwiązania.

Możliwe jest także nadzwyczajne złagodzenie kary wskazane w art. 60 § 7 K.k. Jeżeli czyn zagrożony jest więcej niż jedną z kar wymienionych w art. 32 pkt 1-3, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 2-3, 7 i 8, środka kompensacyjnego lub przepadku; przepisu art. 61 § 2 nie stosuje się.

Sąd zbada wszystkie okoliczności sprawy

Jeżeli sprawca do tej pory był niekaralny, prowadził ustatkowane życie, posiada rodzinę i pracę, a przestępstwo nie pociąga za sobą bardzo negatywnych konsekwencji i szacuje się na niższy wymiar, to z pewnością sąd to uwzględni. Powyższe przesłanki będą przemawiały za warunkowym umorzeniem postępowania albo zastosowania kary najniższej czyli grzywny. Nie mogę jednak w sposób wyczerpujący odnieść się do tych możliwości, gdyż wszystko zależy od oceny sądu. Jak bowiem wynika z art. 55 K.k.: „Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.”. Jak wynika także z treści art. 53 K.k.:

„§ 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

§ 3. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.”

Dlatego wymiar kary zależy od wszystkich okoliczności związanych ze sprawą, a także dyrektyw wymiaru kary opisanych powyżej. Obecnie należy czekać na zainicjowanie postępowania przygotowawczego.

Proszę pamiętać, że kara pozbawienia wolności to ostateczność. Jeżeli sprawca wcześniej nie był karany, żałuje za swój czyn i naprawia szkodę, to sąd uwzględnia takie okoliczności. Ponadto, jeżeli współpracuje z prokuratorem i przyznaje się do winy (co ułatwia prowadzenie postępowania), również stanowi to okoliczność łagodzącą. Dodam jeszcze, że podczas postępowania przygotowawczego można porozumieć się z prokuratorem i wnieść (jeżeli będą takie przesłanki) o tryb skazania na podstawie art. 335 Kodeksu postępowania karnego – wtedy sprawca ustala karę z prokuratorem i ukaranie odbywa się bez postępowania sądowego i aktu oskarżenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »