Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kierujący po raz drugi po alkoholu

Autor: Iwona Lewandowska

Kilka dni temu spowodowałem delikatną kolizję pod wpływem alkoholu. Miałem 3 promile, bylem już karany za jazdę po alkoholu 12 lat temu, czy tamta sprawa się już przedawniła? Czy będę traktowany jako kierujący po raz drugi po alkoholu? Co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kierujący po raz drugi po alkoholu

Ponowne zatrzymanie za jazdę po alkoholu a zatarcie skazania sprzed kilkunastu lat

Polskie prawo przewiduje instytucje zatarcia skazania, która została określona w rozdziale XII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zatarcie skazania polega bowiem na usunięciu danego przestępstwa z rejestru skazanych i uważa się je za niebyłe (art. 106 Kodeksu karnego). Na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 maja 2012 r., sygn. III KK 88/12, który stwierdził, że „(…) przepis art. 106 k.k. dotyczy instytucji prawa karnego, której skutkiem jest fikcja niekaralności w odniesieniu do samego skazania (…)”.

W Pana sytuacji, gdzie popełnił Pan przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego, czyli prowadził Pan pojazd osobowy w stanie nietrzeźwości 12 lat temu, zatarcie skazania następuje z mocy prawa, w zależności od tego, co zostało zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu (jaką Pan otrzymał karę). W tym miejscu należy przytoczyć art. 107 Kodeksu karnego, który określa okresy zatarcia skazania dla danej kary:

„Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego”.

Czy sąd będzie brał pod uwagę to samo przestępstwo popełnione 12 lat wcześniej?

Mając powyższe na uwadze, przestępstwo popełnione 12 lat temu, określone art. 178a Kodeksu karnego uległo zatarciu i sąd nie będzie go brał pod uwagę, wymierzając Panu karę za spowodowanie kolizji drogowej pod wpływem alkoholu, która miała miejsce kilka dni temu.

Natomiast co do samego wymiaru kary za przestępstwo, najczęściej sąd orzeka karę grzywny, zgodnie z art. 87  ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1094), który stanowi w § 1: „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl