Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kierowca samochodu ciężarowego zatrzymany po spożyciu, jaka kara?

Autor: Marek Gola

Mój brat został zatrzymany do rutynowej kontroli. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 0,36 promila, a po kolejnych 15 minutach 0,32 promila. Brat prowadził wówczas samochód ciężarowy. Czy jest szansa na zatrzymanie prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia pojazdów, dla których wymagane jest tylko prawo jazdy kat. B.? Brat jest kierowcą zawodowym, nigdy nie był karany.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż nie ma żadnych szans na orzeczenie względem brata zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy aniżeli 6 miesięcy. Nie ma znaczenia, czy brat zapłaci wysoką grzywnę, czy też nie. Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu wykroczeń (K.w.) – zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Zatem okres 6 miesięcy jest najkrótszym okresem, na który może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W drugiej kolejności wskazać należy, iż Pana brat dopuścił się wykroczenia z art. 87 § 1 K.w., zgodnie z którym – kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Prócz kar, o których mowa, sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów (art. 87 § 4 K.w.). Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w Pana przypadku jest obligatoryjne.

Zasadnym jest jednak wskazanie na treść art. 39 K.w., zgodnie z którym w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.

Fakt, że Pański brat nie był nigdy karany, ma tu duże znaczenie. Równie duże znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miało także miejsce zamieszkania i świadczenie pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1992 r., sygn. akt II KRN 121/92: „Odstąpienie od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo stwierdzenia popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 kw, jest możliwe jedynie w wypadkach stwierdzenia przez organ orzekający, zasługujących na szczególne uwzględnienie, okoliczności czynu lub właściwości sprawcy, tj. w oparciu o podstawę prawną sformułowaną w art. 39 kw. Ta podstawa prawna musi być jednak wówczas w części dyspozytywnej orzeczenia expressis verbis powołana.”

Tylko i wyłączenie skorzystanie przez sąd z art. 39 § 1 K.w. daje Pańskiemu bratu możliwość uniknięcia zakazu prowadzenia pojazdów. Jak już wskazałem, zakaz ten jest obligatoryjny, a jedynie w sytuacji opisanej w art. 39 § 1 K.w. może nie zostać zastosowany. To rodzi po stronie brata prawo wystąpienia do sądu z pismem, w którym wnosiłby o odstąpienie od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ogólności. Oczekiwanie na wydanie wyroku jest w mojej ocenie nieuzasadnione. Koniecznym jest zebranie wszelkich danych o jego sytuacji rodzinno-majątkowej, celem wykazania miejsca pracy. Proszę dołączyć do akt sprawy umowę o pracę, zaświadczenie pracodawcy o braku problemów z alkohole, sumiennym wykonywaniu pracy. Jeżeli brat posiada rodzinę, niech opisze swoją sytuację (tj. ilu osobową, jaki jest średni dochód na osobę), niech wskazuje na zagrożenie rozwiązania z nim umowy o pracę z chwilą zatrzymania prawa jazdy.

Reasumując, obecnie brat może próbować podjąć obronę samodzielnie, a może także zwrócić się do adwokata lub radcy prawego o reprezentowanie jego interesów i występowanie w charakterze obrońcy.

Sąd zapewne wyda teraz postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Osobiście radziłbym tego postanowienia nie skarżyć, albowiem wniesienie zażalenia do sądu spowoduje, że sąd przekaże postanowienie wraz z zażaleniem do sądu II instancji, a to z kolei odwlecze rozpoznanie sprawy o co najmniej kilka miesięcy, a tym nawet gdyby wobec brata orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy, to zażalenie i sprawa przed sądem I instancji (po rozpatrzeniu zażalenia), będzie trwała dłużej aniżeli okres zatrzymania prawa jazdy.

Pana brat musi walczyć o odstąpienie od orzekania o zakazie prowadzenia pojazdów, albowiem zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Powyższą zasadę z dniem 19 stycznia 2013 r. ustawodawca rozszerzył, albowiem przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B. Funkcjonariusze policji mogli nie znać przepisów ww. ustawy, albowiem przepis obowiązuje dopiero od dnia 19 stycznia 2013 r. W chwili obecnej, w sytuacji kiedy sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów kat. B, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Pańskiego brata ma obowiązek odmówić wydania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D, jak i B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. W okresie 1 roku od dnia zatrzymania prawa jazdy powyższy zakaz obowiązuje.

Reasumując, nawet jeżeli sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy dla kat. B, to i tak starosta odmówi wydania prawa jazdy kat. C+E. Powyższe także powinno być podnoszone we wniosku o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl