Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zapewnić nam spokojne życie?

Autor: Eliza Rumowska

Mój ojciec jest alkoholikiem. Od lat znęca się psychicznie nad rodziną. Trzy razy został zwolniony z pracy z powodu picia. Niewiele dokłada się do prowadzenia domu, płacenia rachunków. Większość zarobionych pieniędzy zostawia dla siebie, na swoje potrzeby, głównie kupno alkoholu. Posiadam kilka nagrań, na których ewidentnie słychać wszystkie groźby padające pod adresem szczególnie mamy, ale również i moim, ale także różnego rodzaju wyzwiska i poniżanie. Mieszkanie należy do rodziców. Czy w takiej sytuacji konieczna będzie spłata drugiego współmałżonka, by móc w końcu żyć w spokoju we własnym domu? Niestety nie operujemy taką kwotą, którą miałybyśmy go spłacić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli Pani i cała rodzina od wielu lat jesteście poddawana przemocy ze strony ojca alkoholika, to nie Państwo powinniście jego spłacać, aby łaskawie pozwolił spokojnie żyć, tylko on powinien jak najszybciej zostać za to ukarany adekwatnie do sytuacji.

Konieczne działania, które należy podjąć nie bacząc, kto i w jakim zakresie posiada prawa majątkowe – to ochrona dóbr osobistych (życia i zdrowia oraz mienia osób podawanych przemocy). W tym celu należy:

  1. Złożyć doniesienie o znęcaniu się nad rodziną do policji lub prokuratury.
  2. Zgłosić problem do miejscowej opieki społecznej z wnioskiem o objęcie rodziny wsparciem w ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  3. W wyniku poniższych postępowań doprowadzić do uzyskania wyroku skazującego, jak w toku sprawy – do zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych m.in. także eksmisji sprawcy przemocy i zakazu zbliżania się do ofiar przemocy.

Istne regulacje prawne w tej materii to kodeks karny definiujący przestępstwo znęcania się nad rodziną:

„Art. 207. [Znęcanie się]

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Natomiast ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na w/w instytucje obowiązek dążenia do odizolowania sprawcy od ofiar przemocy, by tym ostnic zapewnić godziwe warunki.

Ustawa stanowi m.in.:

„Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) przemocy w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Art. 3. 1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;

2) interwencji kryzysowej i wsparcia;

3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;

4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;

6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania”.

Nie ma więc potrzeby spłacać ojca, ale na pewno należy podjąć działania ze spektrum przewidzianej w ustawie ochrony, by doprowadzić do skazania ojca za wieloletnie znęcanie się na Wami jako rodziną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl