Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uzyskać wyrok sądu karnego w imieniu innej osoby?

Autor: Marek Gola

Potrzebuję podpowiedzi, jak uzyskać wyrok sądu karnego w imieniu innej osoby. Pewna osoba (daleka znajoma) uzyskała informację, że jest poszukiwana przez policję w związku z art. 286 Kodeksu karnego. Osoba ta mieszka obecnie za granicą i chciałaby rozliczyć się z przeszłością.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pana opisu wynika, że wolą Pana jest uzyskanie wyroku wydanego w sprawie karnej w imieniu osoby trzeciej. Osoba ta powzięła informację o poszukiwaniu jej w związku z przestępstwem z art. 286 K.k. Aktualnie osoba ta zamieszkuje za granicą. Wolą tej osoby jest rozliczenie się z przeszłością.

W pierwszej kolejności, w mojej ocenie, pełnomocnik tej osoby winien wystąpić do KRK – Krajowego Rejestru Karnego – z wnioskiem o wydanie informacji o karalności tej osoby, co pozwoli na pełne określenie stanu karnego w odniesieniu do ww. osoby. Nie można bowiem wykluczyć, że sprawa, o której Pan pisze nie jest jedyną sprawą, w której osoba ta występuje. W KRK winne być pełne dane dotyczące tej osoby. Opłata od wniosku wynosi 30 zł.

Informację taką, o ile kartoteka będzie pusta, uzyska się od ręki. W przypadku figurowania w Rejestrze koniecznym będzie odczekanie kilku dni. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,

4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,

8) poszukiwanych listem gończym,

9) tymczasowo aresztowanych,

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Dysponując takimi danymi, Pana znajoma będzie musiała ustanowić profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata celem uzyskania odpisu wyroku. Sąd nie wyda bowiem wyroku osobie, która nie wykonuje jednego z ww. zawodów.

Jeżeli Pana znajoma zechce mogę takie ustalenia w jej imieniu poczynić, ale musi zdawać sobie sprawę z tego, że uzyskanie takich danych potrwa co najmniej kilka tygodni, w szczególności, jeżeli chodzi o odpis wyroku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl