Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odseparować się od agresywnego męża?

Autor: Tomasz Krupiński

Jestem od 6 lat mężatką, mamy wspólne dziecko. Od jakiegoś czasu mój mąż nadużywa alkoholu. Zdarzyło mu się dwukrotnie mnie uderzyć, więcej na to nie pozwolę, zwłaszcza że świadkiem było nasze dziecko. Jak odseparować się od agresywnego męża? Chcę jakoś nim wstrząsnąć, jestem gotowa odejść. Co najlepiej zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opis stanu faktycznego wskazuje, iż mąż jest prawdopodobnie uzależniony od alkoholu. Pod wpływem alkoholu jest agresywny, wszczyna awantury, których świadkiem jest dziecko. Sytuacja jest bardzo poważna. Z jednej strony zależy Pani na małżeństwie, z drugiej istnieje ryzyko, iż zachowanie męża będzie miało negatywny wpływ na rozwój i wychowanie wspólnego dziecka. Pani obawy są zasadne. Przez 13 lat byłem radcą prawnym w zespole komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jedynie „wstrząs” może wpłynąć na męża. Ma Pani szereg możliwości natury prawnej. W pierwszym rzędzie sugeruję rozpocząć procedurę niebieskiej karty oraz zgłosić męża do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z dnia 10 czerwca 2010 r. Dz.U. Nr 125, poz. 842), która weszła w życie w sierpniu ubiegłego roku [tj. w 2015 r.] , definiuje tę procedurę następująco: „procedura »Niebieskie Karty« obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie”. Zapisy tej nowelizacji wskazują na Radę Ministrów jako organ, który określa kształt procedury oraz opracowuje wzory formularzy wykorzystywanych podczas jej realizacji.

W ramach procedury funkcjonariusz policji: udziela niezbędnej pomocy osobie doznającej przemocy, w tym dostępu do pomocy medycznej, podejmuje czynności chroniące życie, zdrowie i mienie, rozmawia z osobą stosującą przemoc o odpowiedzialności karnej, zabezpiecza ślady i dowody przestępstwa oraz podejmuje działania mające na celu zapobiec dalszym zagrożeniom mogącym występować w tej rodzinie (m.in. poprzez wizyty).

Zadania członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w ramach procedury „Niebieskie Karty”:

 

  • udzielenie pomocy osobie doznającej przemocy,
    podjęcie działań wobec osoby stosującej przemoc (informowanie o konsekwencjach czynów, motywowanie do podjęcia terapii,
    opracowanie indywidualnego planu pomocy (który może ulegać zmianom wraz z rozwojem sytuacji)
  • rozstrzyganie o braku zasadności podejmowania działań.

 

Zakończenie procedury następuje w przypadku:
 

  1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
    rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

W wypadku komisji rozwiązywania problemów alkoholowych mąż zostanie wezwany na rozmowę ze specjalistami od uzależnień. W razie stwierdzenia prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu zostanie skierowany wniosek do biegłego sądowego o zbadanie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu. Jeżeli mąż jest uzależniony, wówczas może zostać skierowany na przymusowe leczenie.

Oczywiście są to środki o charakterze doraźnym, ale wnioskuję, iż zależy Pani na ratowaniu męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl